អ្នក​ជំនួយការ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ - អាសយដ្ឋាន

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The Mail Merge wizard opens to this page if you start the wizard in a text document that already contains address database fields. If the wizard opens directly to this page, the Select Address List button is called Select Different Address List.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

The title of this page is Insert address block for letters and Select address list for email messages.


Select Address List

បើក​ប្រអប់ ជ្រើស​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភព​ទិន្នន័យ​មួយ សម្រាប់​អាសយដ្ឋាន បន្ថែម​អាសយដ្ឋាន​ថ្មី ឬ​វាយ​បញ្ចូល​ក្នុង​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​ថ្មី​មួយ ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ពេល​អ្នក​កែ​សម្រួល​កំណត់​ត្រា​ខ្លះ​ក្នុង​ប្រភព​ទិន្នន័យ​សៀវភៅ​បញ្ជី Calc ដែល​កំពុង​ប្រើ​បច្ចុប្បន្ន​សម្រាប់​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងនោះ​មិន​អាច​មើល​ឃើញ​ក្នុង​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។


ឯកសារ​នេះ​គួរតែ​មាន​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន​មួយ

បន្ថែម​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន​មួយ​ទៅ​កាន់​ឯកសារ​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។

ជ្រើស​ប្លង់​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

If you select This document shall contain an address block, the third and fourth substeps become enabled on this page. Then you have to match the address block elements and the field names used in the mail.


បន្ទាត់ទប់ស្កាត់​ដោយគ្រាន់​តែប្រើ​វាល​ទំនេរ

អនុញ្ញាត​ឲ្យទុក​បន្ទាត់ទទេ​នៅក្រៅ​អាសយដ្ឋាន ។

ច្រើន​ទៀត

បើក​ប្រអប់ ជ្រើស​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន ។

ផ្គូផ្គង​វាល

បើក​ប្រអប់ ផ្គូផ្គង​វាល ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

Unless all address elements are matched with a column header, you cannot finish the Mail Merge wizard with the Finish button or continue to the fourth step of the wizard.


(ប៊ូតុង​រុករក)

ប្រើ​ប៊ូតុង​រុករក ដើម្បី​ព័ត៌មាន​ពី​កំណត់ត្រា​ទិន្នន័យ​មុន ឬ​បន្ទាប់ ។

Next step: Mail Merge Wizard - Create salutation

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!