លេខរៀង​​បន្ទាត់

បន្ថែម ឬ​យកចេញ និង ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​រៀង​បន្ទាត់​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ ដើម្បី​ដក​កថាខណ្ឌ​ចេញ​ពី​លេខ​រៀង​បន្ទាត់ ចុច​ក្នុង​កថាខណ្ឌ ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ ចុច​ផ្ទាំង លេខ​រៀង ហើយ​បន្ទាប់​មក​ដោះ​ធីក​ពី​ប្រអប់ រួម​បញ្ចូល​កថាខណ្ឌ​នេះ​ក្នុង​លេខ​រៀង​បន្ទាត់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ដក​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​មួយ​ពី​លេខ​រៀង​បន្ទាត់ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

លេខ​រៀង​បន្ទាត់​មិន​មាន​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ HTML ទេ ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


បង្ហាញ​លេខរៀង

បន្ថែម​លេខ​ជួរ​ទៅកាន់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន។

ទិដ្ឋភាព

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​​លេខរៀង​បន្ទាត់ ។

រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ

ជ្រើស​រចនាប៧ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​សម្រាប់​លេខ​ជួរ។

ទ្រង់ទ្រាយ

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​លេខរៀង​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។

ទីតាំង

ជ្រើស​ទីតាំង​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​លេខ​ជួរ។

គម្លាត

បញ្ចូល​ចំនួន​គម្លាត​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​នៅ​ចន្លោះ​រវាង​លេខ​ជូរ និង​អត្ថបទ។

ចន្លោះ

បញ្ចូល​ចំនួន​ចន្លោះ​សម្រាប់​លេខ​ជួរ។

បន្ទាត់​​​ខណ្ឌចែក

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​តួអក្សរ​ខណ្ឌ​ចែក​ដើម្បី​បង្ហាញ​រវាង​លេខ​រៀង​បន្ទាត់ ប្រសិន​បើ​ចន្លោះ​រាប់​មាន​ច្រើន​ជាង​មួយ ។

អត្ថបទ

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​សញ្ញា​បំបែក។

រាល់

បញ្ចូល​ចំនួន​ជួរ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​នៅ​ចន្លោះ​រវាង​សញ្ញា​បំបែក។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

បន្ទាត់​ខណ្ឌចែក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​តែ​ក្នុង​បន្ទាត់​ដែល​មិន​បង់​លេខរៀង ។


រាប់

Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.

បន្ទាត់​ទទេ

រួមបញ្ចូល​ទាំង​កថាខណ្ឌ​ទទេ​នៅ​ក្នុង​ចំនួន​ជួរ។

Lines in frames

Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document. In linked frames, the numbering is not restarted.

ចាប់ផ្តើម​រាល់​ទំព័រ​ថ្មី​ឡើង​វិញ

ចាប់ផ្ដើម​លេខរៀង​ជួរ​ឡើងវិញ​នៅ​គ្រប់​ក្បាល​ទំព័រ​នៃ​ឯកសារ។

​បន្ថែម​លេខរៀង​បន្ទាត់

Please support us!