លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន

ធ្វើ​ឲ្យ​លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន​ទាន់សម័យ ។ លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន​គី​ជា​លិបិក្រម​មួយ​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាពភាព - លិបិក្រម បច្ចុប្បន្ន


អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​ក្នុង​លិបិក្រម ឬ​តារាង​មាតិកា​មួយ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ ​ជ្រើស ធ្វើ​ឲ្យ លិបិក្រម​/​តារាង ទាន់សម័យ ។ ពាក្យ​បញ្ជា​ដូច​ខាង​ក្រោម​ក៏​មាន​ផង​ដែរ ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ ៖

Edit Index or Table of Contents

កែសម្រូល​លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន ឬ​តារាង ។

Delete Index or Table of Contents

លុប​លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន ឬ​តារាង ។

Please support us!