ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ទំព័រ

ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រង់ទ្រាយ​ទំព័រ​ក្នុង​ឯកសារ​ទាន់សម័យ ហើយ​គណនា​ឡើង​វិញ​នូវ​ចំនួន​ទំព័រ​សរុប ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​លើ របារ​ស្ថានភាព ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Update - Page Formatting


ក្នុង​ឯកសារ​វែង ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រង់ទ្រាយ​ទំព័រ​ទាន់សម័យ អាច​ត្រូវការ​រយៈពេល​យូរ ។

Please support us!