លេខរៀង

បញ្ជាក់​​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ និង ឋានានុក្រម​សម្រាប់​លេខរៀង​ជំពូក​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


កម្រិត

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

លេខ​រៀង

Specify the formatting for the selected outline level.

រចនាប័ទ្ម​កថា​ខណ្ឌ

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

លេខ

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

ជម្រើស

ពិពណ៌នា

1, 2, 3, ...

លេខ​អារ៉ាប់

A, B, C, ...

អក្សរ​ធំ

a, b, c, ...

អក្សរ​តូច​

I, II, III, ...

តួលេខ​រ៉ូម៉ាំង (ធំ)

i, ii, iii, ...

លេខ​រ៉ូម៉ាំង (តូច)

A,... AA,... AAA,...

លេខ​រៀង​តាម​លំដាប់​អក្សរក្រម ជា​អក្សរពុម្ព​ដូច​គ្នា ដែល​ចំនួន​អក្សរ​បញ្ជាក់​ពី​កម្រិត​ជំពូក ។ ឧទាហរណ៍ លេខ​រៀង​ទី​ពីរ​ក្នុង​កម្រិត​ទី​បី គឺ "BBB" ។

a,... aa,... aaa,...

លេខ​រៀង​តាម​លំដាប់​អក្សរក្រម ជា​អក្សរ​តូច​ដូច​គ្នា ដែល​ចំនួន​អក្សរ​បញ្ជាក់​ពី​កម្រិត​ជំពូក ។ ឧទាហរណ៍ លេខ​រៀង​ទី​បី​ក្នុង​កម្រិត​ទី​ពីរ គឺ "cc" ។

គ្មាន

គ្មាន​និមិត្ត​សញ្ញា​លេខ​រៀង ។ តែ​តួអក្សរ ឬ​និមិត្ត​សញ្ញា​ដែល​បាន​កំណត់​ក្នុង​វាល អ្នក​ខណ្ឌចែក ដែល​លេចឡើង​នៅ​ដើម​នៃ​បន្ទាត់​ដែល​មាន​លេខ​រៀង ។


រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ

Select the character style of the numbering character.

បង្ហាញ​​កម្រិត​​រង

ជ្រើស​លេខ​នៃ​កម្រិត​គ្រោង ដើម្បី​រួមបញ្ចូល​ក្នុង​លេខ​រៀង​ជំពូក ។ ឧទាហរណ៍ ជ្រើស "3" ដើម្បី​បង្ហាញ​កម្រិត​បី​នៃ​លេខ​រៀង​ជំពូក ៖ 1.1.1

អ្នក​ខណ្ឌចែក​នៅ​មុខ

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ពី​មុខ​លេខ​ជំពូក ។ ឧទាហរណ៍ វាយ "ជំពូក​ទី " ដើម្បី​បង្ហាញ "ជំពូក​ទី 1" ។

អ្នក​ខណ្ឌចែក​នៅ​បន្ទាប់

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​បន្ទាប់​ពី​លេខ​ជំពូក ។ ឧទាហរណ៍ វាយ​ (.) ដើម្បី​បង្ហាញ "1." ។

ចាប់​ផ្តើម​​​ពី

បញ្ចូល​លេខ​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​លេខរៀង​ជំពូក​ចាប់ផ្តើមឡើង​វិញ ។

Please support us!