ចំនួន​ពាក្យ

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ចំនួន​ពាក្យ

From the tabbed interface:

Choose Review - Word Count.

On the Review menu of the Review tab, choose Word Count.

From toolbars:

Icon Word Count

Word Count

From the status bar:

Click on the Word and Character Count area.


តើ​ LibreOffice រាប់​ពាក្យ​ដោយ​វិធីណា ?

ជាទូទៅ រាល់​ឃ្លា​តួអក្សរ​រវាង​ចន្លោះ​ទាំងពីរ​គឺ​ជា​ពាក្យ។ សញ្ញា​ដកឃ្លា, ផ្ទាំង, ការ​ចុះ​បន្ទាត់ និង​សញ្ញា​បំបែក​កថាខណ្ឌ​គឺ​ជា​ដែន​កំណត់​ពាក្យ។

ពាក្យ​ដែល​មាន​សញ្ញា​ដក​ឃ្លា​ដែល​អាច​មើល​ឃើញ, ដូចជា​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជំនួយ, កម្មវិធី​បន្ថែម, អ្នក​ប្រើ/កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ, ដែល​ត្រូវ​បាន​រាប់​ជា​ពាក្យ​មួយ។

ពាក្យ​អាច​ជា​តួអក្សរចម្រុះ លេខ​ចម្រុះ ព្រម​ទាំង​ជា​តួអក្សរ​ពិសេសផង​ដែរ ។ ដូច្នេះ​អត្ថបទ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នឹង​រាប់​ជា​បួន​ពាក្យ​ ៖ abc123 1.23 "$" http://www.example.com ។

ដើម្បី​បន្ថែម​តួអក្សរ​ផ្ទាល់ខ្លួន ត្រូវ​ត្រិះរិះ​ដូច​ជា​ដែន​កំណត់​ពាក្យ, ជ្រើស - LibreOffice Writer - ទូទៅ ហើយ​បន្ថែម​តួអក្សរ​ទៅ​កាន់​វាល សញ្ញា​បំបែក​ផ្សេងទៀត

Please support us!