បញ្ចូល​តារាង​ចូល​គ្នា

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Table - Merge Table.


ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ នៅ​ពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​តារាង​ជាប់​គ្នា​បី អ្នក​ត្រូវ​បាន​ស្នើសុំ​ដើម្បី​ជ្រើស​តារាង ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ជាមួយគ្នា​ ។

Please support us!