ខណៈ​កំពុង​វាយ

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing.


អ្នក​អាច​ប្រើ កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដើម្បី​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​អត្ថបទ និង​ឯកសារ​អត្ថបទ ASCII ធម្មតា ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​តួ​អក្សរ​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដោយ​ដៃ​ទេ ។ ការ​បំពេញ​ពាក្យ ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​កើត​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​វាយ​ពាក្យ​នៅ​លើក​ទីពីរ​ក្នុង​ឯកសារ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បី​បញ្ច្រាស​អំពើ កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ជ្រើស កែ​សម្រួល - មិន​ធ្វើ​វិញ ។


ក្បួន​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ផ្សេង​ទៀត

Please support us!