កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ឯកសារ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​យោង​ទៅ​តាម​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​កំណត់​ក្រោមជម្រើស​​ ឧបករណ៍​ - កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect.


ខណៈ​កំពុង​វាយ

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ ខណៈ​ពេល​អ្នក​វាយ ។ ដើម្បី​កំណត់​ជម្រើស​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ ជ្រើស ឧបករណ៍ - កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ជម្រើស ហើយ​បន្ទាប់​ចុច​ថេប ជ្រើស  ។

អនុវត្ត

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

អនុវត្ថ និង កែសម្រួល​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. In a dialog, you are asked to accept or reject the changes.

ជ្រើស​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

បើក​ប្រអប់​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​សម្រាប់​តារាង សូម​ចុច​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា​មួយ​របស់​តារាង ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស តារាង - ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។

Please support us!