កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ឯកសារ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​យោង​ទៅ​តាម​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​កំណត់​ក្រោមជម្រើស​​ ឧបករណ៍​ - កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect.


While Typing

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

អនុវត្ត

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

អនុវត្ថ និង កែសម្រួល​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. In a dialog, you are asked to accept or reject the changes.

ជ្រើស​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

បើក​ប្រអប់​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

To open the AutoFormat for Tables dialog, click in a table cell, and then choose Table - AutoFormat Styles.

Please support us!