លក្ខខណ្ឌ

កំណត់​លក្ខខណ្ឌ សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នៅ​ទី​នេះ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


រចនាប័ទ្ម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ជា​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ ដែល​មាន​លក្ខណសម្បត្តិ​ខុស​​គ្នា​អាស្រ័យ​លើ​បរិបទ ។ បន្ទាប់​ពី​បាន​កំណត់ អ្នក​មិន​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​រចនាប័ទ្ម​តាម​លក្ខខណ្ឌ ។

LibreOffice អនុវត្ត​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​រចនាប័ទ្ម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដូច​ត​ទៅ​នេះ (ពាក្យ​ដិត​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​ចំណង​ជើង​នៃ​វាល​ប្រអប់) ៖ ប្រសិន​បើ​កថា​ខណ្ឌ​ដែល​បាន​ធ្វើ​​ទ្រង់ទ្រាយ​ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ស្ថិត​ក្នុង បរិបទ ដែល​មាន រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​អនុវត្ត ដែល​បាន​ត​ភ្ជាប់​ទៅ​វា​ បន្ទាប់​មក​ រចនាប័ទ្ម​កថា​ខណ្ឌ ពី​លក្ខខណ្ឌ​នោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ ។ ប្រសិន​បើ​គ្មាន​រចនាប័ទ្ម​ត្រូវ​បាន​ត​ភ្ជាប់​ទៅ បរិបទ បន្ទាប់​មក​ ​គុណ​លក្ខណៈ​ដែល​បាន​កំណត់​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នឹង​អនុវត្ត ។ ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម នឹង​ពន្យល់​ពី​ទំនាក់​ទំនង​នេះ ៖

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Define a new Paragraph Style by choosing New in the Styles window, and selecting all the paragraph properties that you want for your business letter in the Paragraph Style dialog. Name this style "Business letter".

  3. បន្ទាប់មក​​ចុច​ផ្ទាំង លក្ខខណ្ឌ ហើយ​​​ជ្រើស​វាល រចនាប័ទ្ម​តាម​លក្ខខណ្ឌ ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ ថ្មី​ជា​រចនាប័ទ្ម​តាម​លក្ខខណ្ឌ ។

  4. ក្នុង បរិបទ ជ្រើស​ធាតុ​បឋមកថា ហើយ​​នៅ​ត្រង់ រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម សម្រាប់​បឋមកថា​ក្នុង​សំបុត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​អ្នក ឧទាហរណ៍ រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​លំនាំដើម "បឋមកថា" ។ អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

  5. អ្នក​អាច​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​​ទៅ​បរិបទ ដោយ​ចុច​ទ្វេដង​លើធាតុ​ដែល​បានជ្រើស​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ឬ​ដោយ​ប្រើអនុវត្ត ។

  6. ចុច យល់ព្រម ដើម្បី​បិទ​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​កថាខណ្ឌ​ទាំងអស់​ក្នុង​សំបុត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​អ្នក រួមទាំង​បឋមកថា ដោយ​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ "សំបុត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម" ថ្មី​តាម​លក្ខខណ្ឌ ។ (នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ក្នុង​បឋមកថា អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវការ​បង្ហាញ រចនាប័ទ្ម​ទាំងអស់ ឬ​រចនាប័ទ្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន ក្នុង​បញ្ជី​រចនាប័ទ្ម ដើម្បី​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​សំបុត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម​ថ្មី ។)

ឥឡូវ​នេះ​អត្ថបទ​បឋម​កថា​មាន​គុណ​លក្ខណៈ ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ជាក់​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​កថា​ខណ្ឌ​បឋម​កថា​ ខណៈ​ដែល​ផ្នែក​ផ្សេង​ទៀត​នៃ​ឯកសារ​មាន​គុណ​លក្ខណៈ ដែល​បាន​កំណត់​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​កថា​ខណ្ឌ​​តាម​លក្ខខណ្ឌ នៃ​សំបុត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម ។

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​បរិបទ ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​ពេល​នាំចេញ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​ទៀត (RTF, HTML និង ផ្សេង​ៗ​ទៀត) ។

រចនាប័ទ្ម​លក្ខខណ្ឌ

ធីក​ប្រអប់​នេះ ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ថ្មី​មួយ ជា​រចនាប័ទ្ម​តាម​លក្ខខណ្ឌ ។

បរិបទ

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

នៅ​ទី​នេះ អ្នក​អាច​ឃើញ​បញ្ជី​នៃ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​​ដែល​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​បរិបទ ។

Paragraph Styles

បញ្ជី​នៃ "រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ" ដែល​អាច​ផ្តល់​តម្លៃ​ទៅ​បរិបទ ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី ។

ក្រុម​រចនាប័ទ្ម

These are the style groups that you can display in the Styles window.

ឈ្មោះ

អត្ថន័យ

ស្វ័យ​​ប្រវត្តិ

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​បរិបទ​បច្ចុប្បន្ន ។

រចនាប័ទ្ម​ទាំងអស់

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ទាំងអស់ នៃ​ប្រភេទ​រចនាប័ទ្ម​សកម្ម ។

រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​អនុវត្ត

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម (នៃ​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស) ដែល​បាន​អនុវត្ត​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

រចនាប័ទ្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ទាំងអស់​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ក្នុង​ប្រភេទ​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រចនាប័ទ្ម​តួ​អក្សរ

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ សម្រាប់​អត្ថបទ ។

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

​រចនាប័ទ្ម​បញ្ជី

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

រចនាប័ទ្ម​លិបិក្រម

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ សម្រាប់​លិបិក្រម ។

Special Styles

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ សម្រាប់​បឋមកថា បាតកថា លេខ​យោង លេខ​យោង​ចុង តារាង និង ចំណងជើង ។

រចនាប័ទ្ម​ ​HTML​

បង្ហាញ​បញ្ជី​រចនាប័ទ្ម សម្រាប់​ឯកសារ HTML ។

រចនាប័ទ្ម​​លក្ខខណ្ឌ

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ។

នៃ​ឋានានុក្រម

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ក្នុង​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ក្នុង​បញ្ជី​ឋានានុក្រម​មួយ ។ ដើម្បី​មើល​រចនាប័ទ្ម​ក្នុង​កម្រិត​រង​មួយ ចុច​លើ​សញ្ញា​បូក (+) នៅ​ជាប់​ឈ្មោះ​កម្រិត​រង ។


យក​ចេញ

ចុច​ទី​នេះ ដើម្បី​យក​ចេញ​នូវ​បរិបទ​បច្ចុប្បន្ន ដែល​បាន​ផ្តល់​ទៅ​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ផ្តល់

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!