លុប

លុប​ជួរឈរ​ដែល​បានជ្រើស​ពី​តារាង ។

ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​អាច​ប្រើបានតែ​ក្នុងករនី​ដែល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​នៅ​ក្នុង​តារាង ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Table - Delete - Columns.

On Table bar, click

រូបតំណាង

លុប​ជួរ​ឈរ


Please support us!