ទទឹង​ប្រសើរ​បំផុត

លៃ​តម្រូវ​ជួរ​ឈរ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា ។ ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទទឹង​នៃ​ជួរ​ឈរ​មិន​ប៉ះពាល់​ទទឹង​នៃ​ជួរ​ឈរ​ផ្សេង​ទៀត​ក្នុង​តារាង​ទេ ។ ទទឹង​នៃ​តារាង​មិន​អាច​លើស​ពី​ទទឹង​ទំព័រ​បាន​ទេ ។

ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ប៉ះពាល់​តែ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ប៉ុណ្ណោះ ។ អ្នក​អាច​លៃ​តម្រូវ​ក្រឡា​ច្រើន​នៅ​ជិត​គ្នា បើ​អ្នក​ជ្រើស​ក្រឡា​ទាំងអស់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Table - Autofit - Optimal Column Width.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icon Optimal Column Width

ទទឹង​ជួរ​ឈរ​ប្រសើរ​​​បំផុត


Please support us!