ទទឹង​ជួរ​ឈរ​

ផ្លាស់ប្ដូរទទឹង​របស់​ជួរឈរ​ដែលបានជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In the context menu of a cell, choose Column - Width.


ទទឹង

ជួរ​ឈរ

បញ្ចូល​ចំនួន​ជួរឈរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្ដូរ​ទទឹង​របស់​វា។

ទទឹង

បញ្ចូល​ទទឹង​ដែល​អ្នក​ចង់បាន​សម្រាប់​ជួរឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

Please support us!