ជួរ​ឈរ

កំណត់​ទទឹង​ជួរ​ឈរ ឬ​ជ្រើស បញ្ចូល និង លុប​ជួរ​ឈរ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In the context menu of a cell, choose Column.


ទទឹង...

ផ្លាស់ប្ដូរទទឹង​របស់​ជួរឈរ​ដែលបានជ្រើស ។

ទទឹង​ប្រសើរ​បំផុត

លៃ​តម្រូវ​ជួរ​ឈរ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា ។ ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទទឹង​នៃ​ជួរ​ឈរ​មិន​ប៉ះពាល់​ទទឹង​នៃ​ជួរ​ឈរ​ផ្សេង​ទៀត​ក្នុង​តារាង​ទេ ។ ទទឹង​នៃ​តារាង​មិន​អាច​លើស​ពី​ទទឹង​ទំព័រ​បាន​ទេ ។

Distribute Columns Equally

លៃតម្រូវ​ទទឹង​របស់​ជួរឈរ​ដែលបានជ្រើស​ ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​ទទឹង​របស់​ជួរឈរ​ធំបំផុត​នៅ​ក្នុងជម្រើស ។ ទទឹង​សរុប​របស់​តារាង​មិនអាច​លើ​ពី​​ទទឹង​ទំព័រ​ទេ ។

ជ្រើស

ជ្រើស​ជួរ​ឈរ​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។ ជម្រើស​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន តែ​ក្នុង​ករណី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តារាង​មួយ ។

បញ្ចូល...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

លុប

លុប​ជួរឈរ​ដែល​បានជ្រើស​ពី​តារាង ។

Please support us!