ជួរ​ឈរ

កំណត់​ទទឹង​ជួរ​ឈរ ឬ​ជ្រើស បញ្ចូល និង លុប​ជួរ​ឈរ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In the context menu of a cell, choose Column.


ទទឹង...

ផ្លាស់ប្ដូរទទឹង​របស់​ជួរឈរ​ដែលបានជ្រើស ។

Optimal Column Width

Distribute Columns Evenly

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

ជ្រើស

ជ្រើស​ជួរ​ឈរ​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។ ជម្រើស​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន តែ​ក្នុង​ករណី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តារាង​មួយ ។

បញ្ចូល...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

លុប

លុប​ជួរឈរ​ដែល​បានជ្រើស​ពី​តារាង ។

Please support us!