ជ្រើស

ជ្រើស​ជួរ​ដេក​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Table - Select - Row.


ជម្រើស​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន តែ​ក្នុង​ករណី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តារាង​មួយ ។

Please support us!