ជួរ​ដេក

កំណត់​កម្ពស់​ជួរ​ដេក ឬ​ជ្រើស បញ្ចូល និង លុប​ជួរ​ដេក ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In the context menu of a cell, choose Row.


កម្ពស់

ប្តូរ​កម្ពស់​នៃ​ជួរដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

កម្ពស់​ប្រសើរ​បំផុត

លៃតម្រូវ​​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា ។ នេះ​ជា​កំណត់​លំនាំដើម សម្រាប់​តារាង​ថ្មី ។

Distribute Rows Equally

លៃតម្រូវ​កម្ពស់​របស់​ជួរដេក​ដែលបាន​ជ្រើស​ ដើម្បីផ្គូផ្គង​កម្ពស់​របស់ជួរដេក​ខ្ពស់​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ជម្រើស ។

ជ្រើស

ជ្រើស​ជួរ​ដេក​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។

បញ្ចូល...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

លុប

លុប​ជួរដេក​ដែល​បានជ្រើស​ពី​តារាង ។

Please support us!