មិន​ការពារ

យក​កា​រការពារ​ក្រឡា​ចេញ ​សម្រាប់​ក្រឡា​​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​តារាង​បច្ចុប្បន្ន​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In the context menu of a cell, choose Cell - Unprotect.

Open context menu in Navigator for tables.


ដើម្បី​យក​ការការពារ​ចេញ​ពី​តារាង​ជា​ច្រើននៅ​ពេល​តែ​មួយ ជ្រើស​តារាង ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច +ប្ដូរ(Shift)+T ។ ដើម្បី​យក​ការ​ការ​ពារ​​ចេញ​ពី​តារាង​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ចុច​កន្លែង​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច +ប្ដូរ(Shift)+T ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

អ្នក​ក៏​អាច​យក​ការ​ការពារ​ក្រឡា​ចេញ​ពី​តារាង​មួយ​ក្នុង កម្មវិធី​រុករក ។


Please support us!