ការ​កែសម្រួល​តារាង ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច

អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ និង លុប​ជួរ​ឈរ​តារាង ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច ។

ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ ជួរ​ឈរ និង ជួរ​ដេក

ការ​បញ្ចូល និង លុប​ជួរ​ឈរ ឬ​ជួរ​ដេក

រូប​តំណាង​ចំណាំ

To change the behavior of tables in a text document, choose - LibreOffice Writer - Table.


Please support us!