ទ្រង់ទ្រាយ​តារាង

បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះ តម្រឹម គម្លាត ទទឹង​ជួរ​ឈរ ស៊ុម និង ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Table - Properties.


តារាង

បញ្ជាក់​ទំហំ ទីតាំង គម្លាត និង ជម្រើស​ការ​តម្រឹម សម្រាប់​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

លំហូរ​អត្ថបទ

កំណត់​ជ្រើស​លំហូរ​អត្ថបទ សម្រាប់​អត្ថបទ​នៅ​ពី​មុខ ឬ​បន្ទាប់​ពី​តារាង ។

ជួរ​ឈរ

បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​ទទឹង​ជួរ​ឈរ ។

ស៊ុម

កំណត់​ជម្រើស​ស៊ុម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង Writer ឬ Calc ។

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!