ជម្រើស

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Image - Properties - Options tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - Modify/New - Options tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.


Accessibility

ឈ្មោះ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

tip

ផ្តល់​ឲ្យ វត្ថុ ក្រាហ្វិក ឬ​ស៊ុម​មួយ​នូវ​ឈ្មោះ​ដែល​មាន​អត្ថន័យ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​រក​ទីតាំង​វា​បាន​យ៉ាង​លឿន​ក្នុង​ឯកសារ​ដែល​វែង​នៅ​ពេល​ក្រោយ​ទៀត ។


Text Alternative (images and OLE objects only)

Enter a short description of the essential details of the selected object for a person who cannot see the object. This text is available for use by assistive technologies.

ពិពណ៌នា

Enter a longer description of the object, especially if the object is too complex or contains too much detail to be described adequately with the short Text Alternative. Use Description to add additional information to the short description found in Text Alternative. This text is available for use by assistive technologies.

note

For images, Text Alternative and Description are exported with an appropriate tag in HTML and PDF format (remember to enable the Universal Accessibility (PDF/UA) option in PDF export).


Decorative

Marks the item as purely decorative, not part of the document content, and ignorable by assistive technologies.

Sequences (frames only)

តំណ​មុន

Displays the frame that comes before the selected frame in a linked sequence. To add or change the previous link, select a name from the list. If you are linking frames, the selected frame and the target frame must be empty.

តំណ​បន្ទាប់

Displays the frame that comes after the selected frame in a linked sequence. To add or change the next link, select a name from the list. If you are a linking frames, the target frame must be empty.

ការពារ

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​ការ​ការពារ សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Contents

រារាំង​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ចំពោះ​មាតិកា​នៃ​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

អ្នក​នៅ​តែ​អាច​ចម្លង​មាតិកា​នៃ​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Position

ចាក់សោ​ទីតាំង​នៃ​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

Size

ចាក់សោ​ទំហំ​នៃ​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Content alignment (frames only)

Vertical alignment

បញ្ជាក់​ការ​តម្រឹម​បញ្ឈប់​នៃ​មាតិកា​ស៊ុម។ ជា​ពិសេស វា​មាន​សារសំខាន់​​មាតិកា​អត្ថបទ, ប៉ុន្តែ​វា​ប៉ះពាល់​ផង​ដែរ​ដាល់​តារាង និង​ វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​បាន​ដាក់​យុថ្កា​ចំពោះ​ផ្ទៃ​អត្ថបទ (បាន​ដាក់​យុថ្កា​ជា​អត្ថបទ, តួអក្សរ ឬ​កថាខណ្ឌ), ឧទាហរណ៍, ក្រាហ្វិក គំនូស។

លក្ខណសម្បត្តិ

បញ្ជាក់​​ជម្រើស បោះពុម្ព និង អត្ថបទ សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

អាច​កែសម្រួល​បាន ក្នុង​ឯកសារ​បាន​តែ​អាន (តែ​ស៊ុម)

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កែ​សម្រួល​មាតិកា​នៃ​ស៊ុ​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ ដែល​បាន​តែ​អាន (ការពារ​មិន​ឲ្យ​សរសេរ​ចូល) ។

បោះពុម្ព

រួម​បញ្ចូល​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស នៅ​ពេល​អ្នក​បោះពុម្ព​ឯកសារ ។

Text direction (frames only)

បញ្ជាក់​​ទិស​លំហូរ​អត្ថបទ​ក្នុង​ស៊ុម​មួយ ដែល​អ្នក​ចូលចិត្ត ។ ដើម្បី​ប្រើ​ការ​កំណត់​លំហូរ​អត្ថបទ​លំនាំដើម​សម្រាប់​ទំព័រ ជ្រើស ប្រើ​ការ​កំណត់​វត្ថុ​តាម​លំដាប់​ខ្ពស់​ជាង ពី​បញ្ជី ។

Please support us!