តំណខ្ពស់​

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Image - Properties - Hyperlink tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Hyperlink tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Hyperlink tab.


តភ្ជាប់​ទៅ

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​តំណ ។

URL

បញ្ចូល​ផ្លូវ​ពេញលេញ​ទៅ​ឯកសារ​ ដែល​អ្នក​ចង់​បើក ។

រកមើល

រក​ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​តំណ​ខ្ពស់​បើក ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច បើក ។ ឯកសារ​គោលដៅ​អាច​មាន​លើ​ម៉ាស៊ីន​របស់​អ្នក ឬ​លើ ម៉ាស៊ីន​បម្រើ FTP ក្នុង​អ៊ីនធឺណិត ។

ឈ្មោះ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ សម្រាប់​តំណខ្ពស់​ ។

ស៊ុម

បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​ស៊ុម​ដែល​អ្នក​ចង់​បើក​ឯកសារ​គោលដៅ។ ឈ្មោះ​ស៊ុម​គោលដៅ​ដែល​បាន​កំណត់​មុន​ត្រូវ​បាន​ពណ៌នា here.

ផែនទី​រូបភាព

ជ្រើស​ប្រភេទ ផែនទី​រូបភាព ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។ ការ​កំណត់​ផែនទី​រូបភាព បដិសេធ​ការ​កំណត់​តំណខ្ពស់​ ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​លើ​ទំព័រ​នេះ ។

ផែនទី​រូបភាព​ខាង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ

ប្រើ​ផែនទី​រូបភាព​ខាង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ ។

ផែនទី​រូបភាព​ខាង​ម៉ាស៊ីន​ភ្ញៀវ

ប្រើ ផែនទី​រូបភាព ដែល​អ្នក​បាន​បង្កើត សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

URL

Please support us!