ម៉ាក្រូ

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert/Format - Image - Properties - Macro tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro tab.

Choose Tools - AutoText - AutoText (button) - Macro.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Choose Format - Character - Hyperlink tab - Events button.


ព្រឹត្តិការណ៍

Lists the events that can trigger a macro. Only the events that are relevant to the selected object are listed.

តារាង​ដូច​ខាង​ក្រោម រាយ​ប្រភេទ​វត្ថុ និង ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​អ្នក​អាច​កេះ​ម៉ាក្រូ​មួយ ៖

ព្រឹត្តិការណ៍

កេះ​ព្រឹត្តការណ៍

វត្ថុ OLE

Image

ស៊ុម

អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ផ្ទៃ​ផែនទី​រូបភាព

តំណខ្ពស់​

ចុច​​វត្ថុ

វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស

កណ្តុរ​លើ​វត្ថុ

ព្រួញ​កណ្តុរ​ផ្លាស់ទី​លើ​វត្ថុ

កេះ​​តំណខ្ពស់

តំណ​ខ្ពស់ ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​តម្លៃ​ទៅ​វត្ថុ ត្រូវ​បាន​ចុច

កណ្តុរ​ចេញ​ពី​វត្ថុ

ព្រួញ​​កណ្តុរ​ផ្លាស់ទី​ចេញ​ពី​វត្ថុ

Image loaded successfully

image is loaded successfully

Image loading terminated

loading of the image is terminated by the user (for example, when downloading)

Could not load image

image is not successfully loaded

បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​អាល់ហ្វា

អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល

បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​មិន​មែន​អាល់ហ្វា

តួអក្សរ​មិន​បោះពុម្ព ដូចជា​ថេប និង ចុះ​បន្ទាត់ ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល

ប្តូរ​ទំហំ​ស៊ុម

ស៊ុម​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ

ផ្លាស់ទី​​ស៊ុម

ស៊ុម​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី

មុន​ពេល​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

មុន​ពេល​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល

បន្ទាប់​​ពី​​បញ្ចូល​អត្ថបទ​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

បន្ទាប់​ពី​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល


រូប​តំណាង​ចំណាំ

សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​តភ្ជាប់​ទៅ​សំណុំ​បែបបទ សូម​មើល លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​បញ្ជា or លក្ខណសម្បត្តិ​សំណុំ​បែបបទ ។


Assigned Action

Specify the macro that executes when the selected event occurs.

ស៊ុម​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​តភ្ជាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិត​ប្រាកដ​ទៅ​អនុគមន៍​មួយ ដែល​បន្ទាប់​មក​សម្រេច​ចិត្ត ថា​តើ​ព្រឹត្តិការណ៍​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​ដោយ LibreOffice Writer ឬ​ដោយ​អនុគមន៍ ។ មើល​ជំនួយ LibreOffice Basic សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ច្រើន​ទៀត ។

Macro From

Lists the LibreOffice program and any open LibreOffice document. Within this list, select the location where you want to pick the macro from.

Existing Macros

Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign.

ផ្តល់

Assigns the selected macro to the selected event.

យក​ចេញ

Removes the macro assignment from the selected entry.

Please support us!