កម្មវិធី​និពន្ធ​វណ្ឌវង្ក

ផ្លាស់​ប្តូរ​វណ្ឌវង្ក​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ LibreOffice ប្រើ​វណ្ឌវង្ក នៅ​ពេល​កំណត់​ជម្រើស រុំ​អត្ថបទ សម្រាប់​វត្ថុ ។

បង្ហាញ​ការ​មើល​ជា​មុន​នៃ​វណ្ឌ​វង្ក ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Wrap - Edit Contour.


អនុវត្ត

អនុវត្ត​វណ្ឌវង្ក​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូបតំណាង

អនុវត្ត

Workspace

លុប​វណ្ឌវង្ក​ផ្ទាល់​ខ្លួន ។ ចុច​ទី​នេះ និង​បន្ទាប់ ចុច​ក្នុង​ផ្ទៃ​មើល​ជា​មុន ។

រូបតំណាង

Workspace

ជ្រើស

ប្តូរ​ជា​របៀបជម្រើស​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ជ្រើស​វណ្ឌវង្ក ។

រូបតំណាង

ជ្រើស

ចតុកោណកែង

គូរ​វណ្ឌ​វង្ក​ចតុកោណ​កែង ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ការ​មើល​វត្ថុ​ជា​មុន ។ ដើម្បី​គូរ​ការេ សង្កត់​ប្តូរ (Shift) ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស ។

រូបតំណាង

ចតុកោណកែង

រាង​ពង​ក្រពើ

គូរ​វណ្ឌ​វង្ក​រាងពង​ក្រពើ ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ការ​មើល​វត្ថុ​ជា​មុន ។ ដើម្បី​គូរ​រង្វង់ សង្កត់​ប្តូរ (Shift) ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស ។

រូបតំណាង

រាង​ពង​ក្រពើ

ពហុកោណ

គូរ​វណ្ឌ​វង្ក​បិទ​ដែល​មាន​ចម្រៀក​បន្ទាត់​ត្រង់ ។ ចុច​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ចាប់ផ្តើម​ពហុកោណ និង អូស​ដើម្បី​គូរ​ចម្រៀក​បន្ទាត់ ។ ចុច​ម្តង​ទៀត​ដើម្បី​កំណត់​ចុង​នៃ​ចម្រៀក​បន្ទាត់ និង បន្ត​ចុច​ដើម្បី​កំណត់​ចម្រៀក​បន្ទាត់​ដែល​នៅ​សល់​នៃ​ពហុកោណ ។ ចុច​ទ្វេ​ដង​ដើម្បី​បញ្ចប់​ការ​គូរ​ពហុកោណ ។ ដើម្បី​ទប់​ពហុកោណ​ត្រឹម​មុំ៤៥ ដឺក្រេ សង្កត់​ប្តូរ (Shift) នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច ។

រូបតំណាង

ពហុកោណ

កែ​សម្រួល​ចំណុច

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្លាស់​ប្តូរ​រាង​វណ្ឌវង្ក ។ ចុច​ទីនេះ ហើយ​បន្ទាប់​មក​អូស​ចំណុច​ទាញ​នៃ​វណ្ឌវង្ក ។

រូបតំណាង

កែ​សម្រួល​ចំណុច

ផ្លាស់​ទី​ចំណុច

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​អូស​ចំណុច​ទាញ​នៃ​វណ្ឌវង្ក ដើម្បីផ្លាស់​​ប្តូរ​រាង​វណ្ឌវង្ក ។

រូបតំណាង

ផ្លាស់​ទី​ចំណុច

បញ្ចូល​ចំណុច

បញ្ចូល​ចំណុច​ទាញ​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​អូស​ដើម្បី​ប្តូរ​រាង​វណ្ឌវង្ក ។ ចុច​ទីនេះ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​គ្រោង​វណ្ឌវង្ក ។

រូបតំណាង

បញ្ចូល​ចំណុច

លុប​ចំណុច

យក​ចំណុច​មួយ​ចេញ​ពី​គ្រោង​វណ្ឌវង្ក ។ ចុច​ទីនេះ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ចំណុច​ដែល​អ្នក​ចង់​លុប ។

រូបតំណាង

លុប​ចំណុច

វណ្ឌវង្ក​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

គូរ​វណ្ឌវង្ក​​មួយ​ជុំ​វិញ​វត្ថុ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដែល​អ្នក​អាច​កែសម្រួល ។

រូបតំណាង

វណ្ឌវង្ក​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

មិន​ធ្វើ​វិញ

ដាក់​បញ្ច្រាស​អំពើ​ចុង​ក្រោយ ។

រូបតំណាង

មិន​ធ្វើ​វិញ

ធ្វើ​វិញ

ដាក់​បញ្ច្រាស​​អំពើ​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ពាក្យ​បញ្ជា មិន​ធ្វើ​វិញ  ។

រូប​តំណាង

ធ្វើ​វិញ

ឧបករណ៍​ជំនួស​ពណ៌

ជ្រើស​ផ្នែក​នៃ​រូបភាព​ដែល​មាន​ពណ៌​ដូចគ្នា ។ ចុច​ទីនេះ ហើយ​បន្ទាប់មក​ចុច​ពណ៌​ក្នុង​រូបភាព ។ ដើម្បី​បង្កើន​ជួរ​ពណ៌​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស បង្កើន​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ភាព​ស្រដៀង

រូបតំណាង

ឧបករណ៍​ជំនួស​ពណ៌

ស្រដៀង

បញ្ចូល​ភាព​ស្រដៀង​ពណ៌​សម្រាប់ ឧបករណ៍​ជំនួស​ពណ៌ ជា​ភាគរយ ។ ដើម្បី​បង្កើន​ជួរ​ពណ៌​ដែល ឧបករណ៍​ជំនួស​ពណ៌ ជ្រើស បញ្ចូល​ភាគរយ​ដែល​ខ្ពស់ ។

Please support us!