ប្រភេទ

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Image - Properties - Type tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Type tab.

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Type tab.


ទំហំ

ទទឹង

Enter the width that you want for the selected object.

ទំនាក់ទំនង

គណនា​ទទឹង​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដោយ​គិត​តាម​ភាគរយ​នៃ​ទទឹង​តំបន់​អត្ថបទ​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ ។

ទាក់ទង​នឹង​ទំនាក់ទំនង​ទទឹង

វិនិច្ឆ័យ​អត្ថបទ​ទទឹង 100% ៖ ផ្ទៃ​អត្ថបទ (រឹម​ដែល​មិន​រាប់​បញ្ចូល) ឬ​ទំព័រ​ទាំងមូល (រឹម​ដែល​រាប់​បញ្ចូល)។

កម្ពស់

Enter the height that you want for the selected object.

ទំនាក់ទំនង

គណនា​កម្ពស់​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដោយ​គិត​តាម​ភាគរយ​នៃ​កម្ពស់​តំបន់​អត្ថបទ​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ ។

ទាក់ទង​នឹង​ទំនាក់ទំនង​កម្ពស់

វិនិច្ឆ័យ​អ្វី​ជា​កម្ពស់ 100% ៖ ផ្ទៃ​អត្ថបទ (រឹម​ដែល​មិន​រាប់​បញ្ចូល) ឬ​ទំព័រ​ទាំងមូល (រឹម​ដែល​រាប់​បញ្ចូល)។

រក្សា​សមាមាត្រ

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

ទំហំ​ដើម

កំណត់​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​កំណត់​ទំហំ​នៃ​វត្ថុ ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ជា​តម្លៃ​ដើម ។

note

ជម្រើស​នេះ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​​សម្រាប់​ស៊ុម ។


ស្វ័យ​​ប្រវត្តិ

លៃតម្រូវ​​ទទឹង ឬ​កម្ពស់​នៃ​ស៊ុម​មួយ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​មាតិកា​នៃ​ស៊ុម ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​​ទទឹង​អប្បបរមា ឬ​កម្ពស់​អប្បបរមា សម្រាប់​ស៊ុម ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ជម្រើស ស្វ័យ​ប្រវត្តិ អាច​ប្រើ​បាន តែ​នៅ​ពេល​​អ្នក​ជ្រើស​ស៊ុម​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ។


យុថ្កា

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

ទៅ​ទំព័រ

Anchors the selection to the current page.

ទៅ​កថាខណ្ឌ

Anchors the selection to the current paragraph.

ទៅ​តួអក្សរ

Anchors the selection to a character.

ជា​តួអក្សរ

Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection.

ទីតាំង

បញ្ជាក់​​ទីតាំង​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស លើ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

ផ្ដេក

Select the horizontal alignment option for the object. This option is not available if you chose "anchor as character".

ត្រឹម​

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

ទៅ

Select the reference point for the selected horizontal alignment option.

អ្នក​អាច​មើល​លទ្ធផល នៃ​ជម្រើស​ការ​តម្រឹម​ដែល​អ្នក​ជ្រើស ក្នុង​ប្រអប់​មើល​ជា​មុន​ ។

ឆ្លុះ​នៅ​លើ​ទំព័រ​គូ

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

tip

You can also use the Image flip options to adjust the layout of objects on even and odd pages.


បញ្ឈរ

Select the vertical alignment option for the object.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បោះ​យុថ្កា​វត្ថុ​មួយ​ទៅ​ស៊ុម​មួយ ជាមួយ​កម្ពស់​ថេរ មាន​តែ​ជម្រើស​ការ​តម្រឹម "បាត" និង "កណ្តាល" ប៉ុណ្ណោះ​អាច​ប្រើ​បាន​ ។


ត្រឹម​

Enter the amount of space to leave between the top edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Top" or "From Bottom" (as character) in the Vertical box.

ទៅ

Select the reference point for the selected vertical alignment option.

Keep inside text boundaries

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

ចតុកោណ​កែង​ពណ៌​បៃតង​តំណាង​ឲ្យ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង ចតុកោណកែង​ពណ៌​ក្រហម​តំណាង​ឲ្យ​ចំណុច​យោង​ការ​តម្រឹម ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បោះ​យុថ្កា​វត្ថុ​ជា​តួអក្សរ ចតុកោណកែង​យោង​ប្តូរ​ជា​បន្ទាត់​ពណ៌​ក្រហម ។

ទ្រង់ទ្រាយ - យុថ្កា

Format - Align Text

Please support us!