ក្រឡា​ចត្រង្គ អត្ថបទ

Adds a text grid to the current page style. This option is only available if Asian language support is enabled under Languages and Locales - General in the Options dialog box.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Menu Format - Page Style - tab Text Grid, if Asian language support is enabled


ក្រឡា​​ចត្រង្គ

បន្ថែម ឬ​យក​ចេញ​នូវ​ក្រឡា​ចត្រង្គ​អត្ថបទ សម្រាប់​បន្ទាត់ ឬ​តួអក្សរ ពី​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

ប្លង់​ក្រឡា​​ចត្រង្គ

ជួរ​ក្នុង​មួយ​ទំព័រ

បញ្ចូល​ចំនួន​បន្ទាត់​អតិបរមា ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ក្នុង​មួយ​ទំព័រ ។

តួអក្សរ​ក្នុង​មួយ​ជួរ

បញ្ចូល​ចំនួន​តួអក្សរ​អតិបរមា ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ក្នុង​មួយ​ជួរ ។

ទំហំ​អត្ថបទ​​​មូលដ្ឋាន​​​អតិ​បរមា

បញ្ចូល​ទំហំ​អត្ថបទ​គោល​អតិបរមា ។ តម្លៃ​កាន់​តែ​ធំ​ធ្វើ​ឲ្យ​ចំនួន​តួអក្សរ​ក្នុង​មួយ​បន្ទាត់​កាន់​តែ​តិច ។

ទំហំ​​អត្ថបទ​មគ្គុទេ្ទសក៍​​សូរសព្ទ

បញ្ចូល​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ សម្រាប់​អត្ថបទ​មគ្គុទេ្ទសក៍​សូរសព្ទ ។

អត្ថបទ​មគ្គុទេ្ទសក៍​​សូរសព្ទ​ ​ខាងក្រោម/ខាងឆ្វេង​ ពីអត្ថបទ​គោល

បង្ហាញ​អត្ថបទ​មគ្គុទេ្ទសក៍​សូរសព្ទ ទៅ​ខាង​ឆ្វេង ឬ​ពី​ក្រោម​អត្ថបទ​គោល ។

ការ​បង្ហាញ​ក្រឡា​​ចត្រង្គ

បញ្ជាក់​​ជម្រើស ការ​បោះពុម្ព និង ពណ៌​នៃ​ក្រឡា​ចត្រង្គ​អត្ថបទ ។

Please support us!