ជម្រើស

បញ្ជាក់​​ចំនួន​ជួរ​ឈរ និង ប្លង់​ជួរ​ឈរ​សម្រាប់​ភាគ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Sections - Options button.


ភាគ​អនុវត្ត​តាម​ឥរិយាបទ​លំហូរ​អត្ថបទ នៃ​ទំព័រ​ដែល​ពួកវា​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង ។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បញ្ចូល​ភាគ​មួយ​ដែល​ប្រើ​ប្លង់​ពីរ​ជួរ​ឈរ ទៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដែល​ប្រើ​ប្លង់​បួន​ជួរ​ឈរ ប្លង់​ពីរ​ជួរ​ឈរ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ក្នុង​ប្លង់​មួយ​នៃ​ប្លង់​បួន​ជួរ​ឈរ ។

អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​​ភាគ នោះ​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ភាគ​មួយ​ទៅ​ក្នុង​ភាគ​មួយ​ទៀត ។

ជួរ​ឈរ

បញ្ជាក់​​ចំនួន​ជួរ​ឈរ និង ប្លង់​ជួរ​ឈរ សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ស៊ុម ឬ​ភាគ ។

ចូល​បន្ទាត់

ចូល​បន្ទាត់​ភាគ​ជាមួយ​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង និង ស្តាំ ។

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Please support us!