អក្សរ​ធំ​ដើម​អត្ថបទ

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​អក្សរ​ដើម​កថាខណ្ឌ​ជា​អក្សរ​ពុម្ព​ធំ ដែល​អាច​មាន​វិសាលភាព​ច្រើន​បន្ទាត់ ។ កថាខណ្ឌ​គឺ​យ៉ាង​ហោចណាស់​ក៏ត្រូវ​តែ​មាន​វិសាលភាព​ច្រើន​បន្ទាត់​​តាម​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ បន្ទាត់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Paragraph - Drop Caps tab.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Drop Caps tab.


ការកំណត់

Display drop caps

អនុវត្ត​ការ​កំណត់​អក្សរ​ធំ​ដើម​អត្ថបទ ទៅ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ពាក្យ​ទាំងមូល

បង្ហាញ​អក្សរ​ទី​មួយ​នៃ​ពាក្យ​ទី​មួយ​ក្នុង​កថាខណ្ឌ ជា​អក្សរ​ធំ​ដើម​អត្ថបទ ហើយ​អក្សរ​ដែល​នៅសល់​នៃ​ពាក្យ​ជា​ប្រភេទ​ធំ ។

ចំនួន​តួអក្សរ

បញ្ចូល​ចំនួន​តួអក្សរ ដើម្បី​បម្លែង​ជា​អក្សរ​ធំ​ដើម​អត្ថបទ ។

បន្ទាត់

បញ្ចូល​ចំនួន​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​អក្សរ​ធំ​ដើម​អត្ថបទ ពង្រីក​ទៅ​ក្រោម​ពី​បន្ទាត់​ទី​មួយ​នៃ​កថា​ខណ្ឌ ។ ការ​បង្រួញ​កឋាខណ្ឌ​នឹង​មិន​មាន​អក្សរ​ធំ​ដើម​អត្ថបទ​ទេ ។ ជម្រើស​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ពី២-៩ បន្ទាត់ ។

Space to text

បញ្ចូល​ចន្លោះ​សរុប​ ដែល​ត្រូវ​​ទុក​ចន្លោះ​អក្សរ​ធំ​ដើម​អត្ថបទ និង អត្ថបទ​នៅ​សល់​ក្នុង​កថាខណ្ឌ ។

មាតិកា

អត្ថបទ

បញ្ចូល​អត្ថបទ ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ជា​អក្សរ​ធំ​ដើម​អត្ថបទ ជំនួស​តួអក្សរ​ដំបូង​នៃ​កថាខណ្ឌ ។

រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​អក្សរ​ធំ​ដើម​អត្ថបទ ។ ដើម្បី​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ​នៃ​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ជ្រើស [គ្មាន] ។

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!