លំហូរ​អត្ថបទ

បញ្ជាក់​ជម្រើស​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា និង​ការ​ដាក់​លេខ​ទំព័រ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Paragraph - Text Flow tab.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Text Flow tab.

Choose Edit - Find & Replace - Format - Text Flow tab.


ការ​ដាក់​​សហ​សញ្ញា

បញ្ជាក់​​ជម្រើស ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ ។

ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

បញ្ចូល​សហ​សញ្ញា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ត្រង់​កន្លែង​ដែល​​ត្រូវការ​​​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​មួយ ។

Don't hyphenate words in CAPS

Avoids hyphenating words written entirely in capital letters, such as initialisms.

Don't hyphenate the last word

Avoids hyphenating the last word of paragraphs. This feature can help prevent these words from being split up across pages, affecting readability.

តួ​អក្សរ​នៅ​ចុង​បន្ទាត់

បញ្ចូល​ចំនួន​អប្ប​បរមា​នៃ​តួ​អក្សរ ដើម្បី​ទុក​នៅ​ចុង​នៃ​បន្ទាត់​មុន​ពេល​បញ្ចូល​សហ​សញ្ញា ។

តួ​អក្សរ​នៅ​ដើម​បន្ទាត់

បញ្ចូល​ចំនួន​អប្ប​បរមា​នៃ​តួ​អក្សរ ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​នៅ​ដើម​នៃ​បន្ទាត់​ បន្ទាប់​ពី​សហ​សញ្ញា ។

Maximum consecutive hyphenated lines

បញ្ចូល​ចំនួន​អតិ​បរមា​នៃ​បន្ទាត់​ត​គ្នា ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ដោយ​សហ​សញ្ញា ។

Minimum word length in characters

Enter the minimum word length in characters that can be hyphenated.

Hyphenation zone

To reduce hyphenation, enter the length of the hyphenation zone. Instead of the possible hyphenation, the line will break between words, if the remaining horizontal space does not exceed the hyphenation zone. Hyphenation zone results in enlarged spaces between words in justified text, and greater distance from paragraph margins in non-justified text.

បំបែក

បញ្ជាក់​​ជម្រើស បំបែក ជួរ​ឈរ ឬ​ទំព័រ ។

បញ្ចូល

ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក​នេះ និង បន្ទាប់មក​ជ្រើស​ប្រភេទ​បំបែក​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

ប្រភេទ

ជ្រើស​ប្រភេទ​បំបែក ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ។

ទីតាំង

ជ្រើស​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ការ​បំបែក ។

ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ

ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក​នេះ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​សម្រាប់​ទំព័រ​ទី​មួយ​បន្ទាប់​ពី​ការ​​បំបែក ។

រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ​ដើម្បី​ប្រើ សម្រាប់​ទំព័រ​ទី​មួយ​បន្ទាប់​ពី​ការ​បំបែក ។

លេខ​ទំព័រ

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

ជម្រើស

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​លំហូរ​អត្ថបទ សម្រាប់​កថា​ខណ្ឌ​ដែល​លេច​ឡើង​ពី​មុខ និង បន្ទាប់​ពី​បំបែក​ទំព័រ ។

កុំ​ពុះ​កថាខណ្ឌ

រំកិល​​កថា​ខណ្ឌ​ទាំងមូល​ទៅ​ទំព័រ ឬ​ជួរ​ឈរ​បន្ទាប់ បន្ទាប់​ពី​បញ្ចូល​ការ​បំបែក​មួយ ។

រក្សា​ជាមួយ​កថា​ខណ្ឌ​បន្ទាប់

រក្សា​កថា​ខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន និង កថា​ខណ្ឌ​បន្ទាប់​ឲ្យ​នៅ​ជាមួយ​គ្នា នៅ​ពេល​បញ្ចូល​ការ​បំបែក ឬ​ការ​បំបែក​ជួរ​ឈរ ។

វត្ថុ​បញ្ជា​កំព្រា

បញ្ជាក់​​ចំនួន​អប្ប​បរមា នៃ​បន្ទាត់​ក្នុង​កថា​ខណ្ឌ​មួយ​មុន​បំបែក​ទំព័រ ។ ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក​នេះ ហើយ​បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​លេខ​ក្នុង​ប្រអប់ បន្ទាត់  ។ ប្រសិន​បើ​ចំនួន​បន្ទាត់​នៅ​ចុង​ទំព័រ​តិច​ជាង​ចំនួន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ក្នុង​ប្រអប់ បន្ទាត់ កថា​ខណ្ឌ​ត្រូវ​បាន​រំកិល​​ទៅ​ទំព័រ​បន្ទាប់ ។

វត្ថុ​បញ្ជា​​មេម៉ាយ

បញ្ជាក់​​ចំនួន​អប្ប​បរមា នៃ​បន្ទាត់​ក្នុង​កថា​ខណ្ឌ​មួយ​ក្នុង​ទំព័រ​ទី​មួយ​បន្ទាប់​ពី​បំបែក ។ ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក​នេះ ហើយ​បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​លេខ​ក្នុង​ប្រអប់ បន្ទាត់  ។ ប្រសិន​បើ​ចំនួន​បន្ទាត់​នៅ​កំពូល​ទំព័រ​តិច​ជាង​ចំនួន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ក្នុង​ប្រអប់ បន្ទាត់ ទីតាំង​បំបែក​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

អនុវត្ត

អនុវត្ត​តម្លៃ​ដែល​បាន​កែប្រែ ឬ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​មិន​បិទ​ប្រអប់ ។

Please support us!