កែសម្រួល​ឯកសារ​មាលីសព្ទ

បង្កើត ឬ​កែ​សម្រួល​បញ្ជី​ពាក្យ​ដើម្បី​រួម​បញ្ចូល​លិបិក្រម​អក្ខរក្រម ។ ឯកសារ​ស្រប​គ្នា​រាយ​បញ្ជី​ពាក្យ ដែល​គួរ​តែ​ជា​សេចក្ដី​យោង​ក្នុង​លិបិក្រម​អក្ខរក្រម រួម​ជាមួយ​លេខ​ទំព័រ ដែល​ពួក​វា​លេចឡើង​ក្នុង​ឯកសារ ។

អ្នក​អាច​ប្រើ​ប៊ូតុង​រក​ទាំងអស់ លើ​ប្រអប់​រក & ជំនួស​ដើម្បី​បន្លេច​កន្លែង​ទាំងអស់​ដែល​ពាក្យ​លេខឡើង បន្ទាប់​បើក​ប្រអប់​បញ្ចូល​ធាតុ​លិបិក្រម​ដើម្បី​បន្ថែម​ពាក្យ និង​កន្លែង​នោះ​ទៅ​លិបិក្រម​អក្ខរក្រម ។ ទោះ​យ៉ាងណា បើ​អ្នក​ត្រូវការ​សំណុំ​លិបិក្រម​អក្ខរក្រម​ដូចគ្នា​ក្នុង​ឯកសារ​ច្រើន ឯកសារ​ដូចគ្នា​នឹង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បញ្ចូល​គ្រាប់​ពាក្យ​តែ​ម្ដង ហើយ​ប្រើ​បញ្ជី​ច្រើន​ដង ។

note

The default filter for creating or opening concordance files is *.sdi. However, the file format of the concordance file is plain text.


ដើម្បី​ចូល​ដំណើរការ​ប្រអប់​កែសម្រួល ឯកសារ​មាលីសព្ទ​ ៖

  1. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type.

  2. ក្នុង​ប្រអប់ ប្រភេទ ជ្រើស "លិបិក្រម​តាម​លំដាប់​អក្សរ​ក្រម" ។

  3. នៅ​ត្រង់ ជម្រើស ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក ឯកសារ​មាលីសព្ទ ។

  4. ចុច​ប៊ូតុង ឯកសារ និង បន្ទាប់មក​ជ្រើស ថ្មី ឬ​កែសម្រួល ។

ឯកសារ​មាលីសព្ទ​មួយ មាន​វាល​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

Term

Meaning

Search term

"ពាក្យ​ស្វែងរក" សំដៅ​លើ​ធាតុ​លិបិក្រម ដែល​អ្នក​ចង់​សម្គាល់​ក្នុង​ឯកសារ ។

Alternative entry

"ធាតុ​ជំនួស" សំដៅ​លើ​ធាតុ​លិបិក្រម ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ក្នុង​លិបិក្រម ។

1st and 2nd Keys

ពាក្យ​គន្លឹះ​ទី​មួយ និង ទី​ពីរ​ជា​ធាតុ​លិបិក្រម​មេ ។ "ពាក្យ​ស្វែងរក" ឬ​​"ធាតុ​ជំនួស" លេច​ឡើង​ជា​ធាតុ​រង​ក្រោម​ពាក្យ​គន្លឹះ​ទី​មួយ និង ទី​ពីរ ។

Comment

Add a comment line above the entry. Commented lines start with #.

Match case

"ករណី​ដំណូច" មាន​ន័យ​ថា​គិត​អក្សរ​ធំ និង អក្សរ​តូច ។

Word only

"តែ​ពាក្យ" ស្វែងរក​ពាក្យ​ជា​ពាក្យ​តែ​មួយ ។


note

ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​​​ជម្រើស "ករណី​ដំណូច" ឬ​"តែ​ពាក្យ" ប្រើ​បាន ចុច​ក្រឡា​ដែល​ទាក់​ទង​គ្នា​ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក ។


ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ​មាលីសព្ទ​មួយ ដោយ​គ្មាន​​ប្រអប់​កែសម្រួល​ឯកសារ​មាលីសព្ទ​ ៖

ប្រើ​គោល​ការណ៍​ណែនាំ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដូច​ខាង​ក្រោម នៅ​ពេល​អ្នក​បង្កើត​ឯកសារ​មាលីសព្ទ ៖

Search term;Alternative entry;1st key;2nd key;Match case;Word only

ធាតុ "ករណី​ដំណូច" និង "តែ​ពាក្យ" ត្រូវ​បាន​បកប្រែ​ជា "ទេ" ឬ​មិន​ពិត ប្រសិន​បើ​ពួក​វា​ទទេ ឬ​សូន្យ (0) មាតិកា​ផ្សេង​ទៀត​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​បកប្រែ​ជា "បាទ" ឬពិត ។

ឧទាហរណ៍

ឧទាហរណ៍ ដើម្បី​រួម​បញ្ចូល​ពាក្យ "Boston" ក្នុង​លិបិក្រម​តាម​លំដាប់​អក្សរ​ក្រម​របស់​អ្នក​ នៅ​ក្រោម​ធាតុ "Cities" បញ្ចូល​បន្ទាត់​ដូច​ខាង​ក្រោម ក្នុង​ឯកសារ​មាលីសព្ទ ៖

Boston;Boston;Cities;;0;0

នេះ​ក៏​រក "Boston" ផង​ដែរ​ ប្រសិន​បើ​វា​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ជា​អក្សរ​តូច ។

ដើម្បី​រួម​បញ្ចូល​ស្រុក "Beacon Hill" ក្នុង Boston នៅ​ក្រោម​ធាតុ "Cities" ប្រើ​បន្ទាត់​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

Beacon Hill;Boston;Cities;

Please support us!