ធាតុ (តារាង​មាតិកា)

បញ្ជាក់​ទ្រង់​ទ្រាយ​របស់​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​តារាង​មាតិកា ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "តារាង​មាតិកា" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "តារាង​មាតិកា" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "តារាង​មាតិកា" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "តារាង​មាតិកា" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "តារាង​មាតិកា" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)


កម្រិត

ជ្រើស​កម្រិត ដែល​អ្នក​ចង់​កំណត់ ។

រចនា​សម្ព័ន្ធ និង ទ្រង់ទ្រាយ

បន្ទាត់ រចនា​សម្ព័ន្ធ បង្ហាញ​តារាង​នៃ​កូដ​មាតិកា សម្រាប់​កម្រិត​ក្បាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ដើម្បី​ប្តូរ​រូបរាង​នៃ​កម្រិត​ក្បាល អ្នក​អាច​បញ្ចូល​កូដ ឬ​អត្ថបទ​ក្នុង​ប្រអប់​ទទេ​លើ​បន្ទាត់​នេះ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​ក្នុង​ប្រអប់​ទទេ ឬ​លើ​កូដ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង​កូដ ។

លេខ​ជំពូក (E#)

Inserts the chapter number. To assign chapter numbering to a heading style, choose Tools - Chapter Numbering.

អត្ថបទ​ធាតុ (E)

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ក្បាល​ជំពូក ។

ឈប់​ថេប (T)

បញ្ចូល​ឈប់ថេប​មួយ ។ ដើម្បី​បន្ថែម​ចំណុច​នាំមុខ​ទៅ​ឈប់​ថេប ជ្រើស​តួអក្សរ​មួយ​ក្នុង ប្រអប់ តួអក្សរ​បំពេញ ។ ដើម្បី​ប្តូរ​ទីតាំង​ឈប់ថេប បញ្ចូល​តម្លៃ​ក្នុង​ប្រអប់ ទីតាំង​ឈប់​ថេប ឬ​ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក តម្រឹម​ស្តាំ ។

លេខ​ទំព័រ (#)

បញ្ចូល​លេខ​ទំព័រ​នៃ​ធាតុ ។

តំណខ្ពស់​ (LS និង LE)

បង្កើត​តំណ​ខ្ពស់​មួយ​សម្រាប់​ផ្នែក​នៃ​ធាតុ​បញ្ចូល ដែល​អ្នក​ព័ទ្ធ​ជុំវិញ​ដោយ​ការ​បើក (LS) និង បិទ​ស្លាក​តំណ​ខ្ពស់ (LE) ។ នៅ​លើ​បន្ទាត់ រចនាសម្ព័ន្ធ ចុច​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទទេ​នៅពីមុខ​ផ្នែក​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើត​តំណ​ខ្ពស់​ឲ្យ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុងនេះ ។ ចុច​ក្នុង​ប្រអប់​ទទេ នៅបន្ទប់​ពី​ផ្នែក​ដែលអ្នក​ចង់​ត​តំណខ្ពស់​ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង​នេះ​ម្ដងទៀត ។ រាល់​តំណខ្ពស់ទាំងអស់​ត្រូវតែមានតែ​មួយ ។

ទាំងអស់

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ

បញ្ជាក់​​រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ សម្រាប់​ផ្នែក​ដែល​បាន​ជ្រើស​លើ បន្ទាត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ

កែ​សម្រួល

បើក​ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​កែសម្រួល​រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បំពេញ​តួអក្សរ

ជ្រើស​ចំណុច​នាំ​មុខ​ថេប ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

ទីតាំង​ឈប់​ថេប

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​ដែល​ត្រូវ​ទុក​​​ចន្លោះ​រឹម​ទំព័រ​ស្តាំ និង ចំណុច​ឈប់​ថេប ។

តម្រឹម​ស្តាំ

តម្រឹម​ចំណុច​ឈប់​ថេប​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ស្តាំ ។

ទ្រង់ទ្រាយ

មើលឃើញ​តែ​នៅ​ពេល​ ​អ្នក​ចុច​ប៊ូតុង E# នៅ​ក្នុង​បន្ទាត់​រចនាប័ទ្ម ។ ជ្រើស​ដើម្បី​បង្ហាញ​លេខ​ជំពូក​​ដោយមាន ឬគ្មានបន្ទាត់ខណ្ឌចែក ។

វាយតម្លៃ​ទៅ​កម្រិត

បញ្ចូល​ឋានានុក្រម​អតិបរមា​កម្រិត​ចុះ​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​លិបិក្រម​ដែលបានបង្កើត ។

ទីតាំង​ថេប​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង ​ការ​ចូល​បន្ទាត់​របស់​រចនាប័ទ្ម​កថា​ខណ្ឌ

កំណត់​ទីតាំង​ឈប់​ថេប​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​តម្លៃ "ចូល​បន្ទាត់​ពី​ឆ្វេង" ដែល​បាន​កំណត់​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​កថា​ខណ្ឌ ​ដែល​បាន​ជ្រើស​លើ​ផ្ទាំង រចនាប័ទ្ម ។ បើ​ពុំ​នោះ​សោត ឈប់​ថេប​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទីតាំង​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​រឹម​ទំព័រ​អត្ថបទ​ខាង​ឆ្វេង ។

Please support us!