ធាតុ (លិបិក្រម​/​តារាង)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz3 not found).


តារាង​មាតិកា

លិបិក្រម​តាម​លំដាប់​អក្សរក្រម

លិបិក្រម​រូបភាព​លម្អ

លិបិក្រម​តារាង

កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

តារាង​វត្ថុ

គន្ថនិទ្ទេស

Please support us!