ផ្តល់​រចនាប័ទ្ម

បង្កើត​ធាតុ​លិបិក្រម ពី​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ជាក់លាក់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles


របនាប័ទ្ម

បញ្ជី​មាន​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​អាច​ផ្តល់​ទៅ​កម្រិត​លិបិក្រម ។

ដើម្បី​បង្កើត​ធាតុ​លិបិក្រម​មួយ​ពី​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​មួយ ចុច​រចនាប័ទ្ម​ក្នុង​បញ្ជី រចនាប័ទ្ម ហើយ​បន្ទាប់​មក​​ចុច​ប៊ូតុង >> ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​រចនាប័ទ្ម​ទៅ​កម្រិត​លិបិក្រម ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

<<

ផ្លាស់ទី​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ឡើង​លើ​មួយ​កម្រិត ក្នុង​ឋានានុក្រម​លិបិក្រម ។

>>

ផ្លាស់ទី​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ដែល​បាន​ជ្រើស​ចុះ​ក្រោម​មួយ​កម្រិត ក្នុង​ឋានានុក្រម​លិបិក្រម ។

Please support us!