លិបិក្រម

ជម្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម​អាច​ប្រើ​បាន តែ​នៅ​ពេល​អ្នក​ជ្រើស គន្ថនិទ្ទេស ជា​ប្រភេទ លិបិក្រម

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)


ប្រភេទ និង ចំណងជើង

បញ្ជាក់​​ប្រភេទ និង ចំណងជើង​នៃ​លិបិក្រម ។

ចំណងជើង

បញ្ចូល​ចំណងជើង​មួយ សម្រាប់​លិបិក្រម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្រភេទ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

ការពារ​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ដោយ​ដៃ

ការពារ​មិន​ឲ្យ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មាតិកា​របស់​លិបិក្រម​ ។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដោយ​ដៃ​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​ចំពោះ​លិបិក្រម​នឹង​ត្រូវ​បាត់បង់​​នៅ​ពេល​ដែល​លិបិក្រម​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់​ ។ បើ​សិន​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​រមូរកាត់​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ការពារ​ ជ្រើស​ - LibreOffice Writer - ជំនួយ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ការពារ​ - បើក

ការ​​ធ្វើ​​ទ្រង់ទ្រាយ​ធាតុ

បង់​លេខ​រៀង​ឲ្យ​ធាតុ

បង់​លេខ​រៀង​ធាតុ​គន្ថ​និទ្ទេស​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។ ដើម្បី​កំណត់​ជម្រើស​តម្រៀប​សម្រាប់​លេខ​រៀង ចុច​ផ្ទាំង ធាតុ ។

តង្កៀប

Select the brackets used to enclose bibliography entries.

តម្រៀប

កំណត់​ជម្រើស សម្រាប់​ការ​តម្រៀប​ធាតុ​លិបិក្រម ។

ភាសា

ជ្រើស​ក្បួន​ភាសា​ដើម្បី​ប្រើ សម្រាប់​ការ​តម្រៀប​ធាតុ​លិបិក្រម ។

ប្រភេទ​ពាក្យ​គន្លឹះ

ជ្រើស​លេខ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់​តម្រៀប​លេខ​តាម​តម្លៃ ដូច​ជា​ក្នុង១,២,១២ ។ ជ្រើស​អក្សរ​ក្រម​លេខ នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់​តម្រៀប​លេខ​តាម​លេខ​តួ​អក្សរ ដូច​ជា​ក្នុង១,១២,២ ។

Please support us!