លិបិក្រម

ជម្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម​អាច​ប្រើ​បាន ​​​តែ​នៅ​ពេល​អ្នក​ជ្រើស កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ជា​ប្រភេទ លិបិក្រម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)


លិបិក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ មាន​ក្នុង​ប្រអប់ ប្រភេទ តែ​នៅ​ពេល​អ្នក​បញ្ចូល​ធាតុ​លិបិក្រម​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

ប្រភេទ និង ចំណងជើង

បញ្ជាក់​​ប្រភេទ និង ចំណងជើង​នៃ​លិបិក្រម ។

ប្រភេទ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

ចំណងជើង

បញ្ចូល​ចំណងជើង​មួយ សម្រាប់​លិបិក្រម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ការពារ​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ដោយ​ដៃ

ការពារ​មិន​ឲ្យ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មាតិកា​របស់​លិបិក្រម​ ។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដោយ​ដៃ​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​ចំពោះ​លិបិក្រម​នឹង​ត្រូវ​បាត់បង់​​នៅ​ពេល​ដែល​លិបិក្រម​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់​ ។ បើ​សិន​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​រមូរកាត់​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ការពារ​ ជ្រើស​ - LibreOffice Writer - ជំនួយ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ការពារ​ - បើក

Create Index or Table of Contents

For

ជ្រើស​ថា​តើ​បង្កើត​លិបិក្រម សម្រាប់​ឯកសារ ឬ​សម្រាប់​ជំពូក​បច្ចុប្បន្ន ។

បង្កើត​ពី

របនាប័ទ្ម

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

ផ្តល់​តម្លៃ​រចនាប័ទ្ម

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

សញ្ញា​សម្គាល់​លិបិក្រម

រួម​បញ្ចូល​ធាតុ​លិបិក្រម​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចូល ដោយ​ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - ធាតុ ក្នុង​លិបិក្រម ។

តារាង

រួម​បញ្ចូល​តារាង ក្នុង​លិបិក្រម ។

ក្រាហ្វិក

រួម​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ក្នុង​លិបិក្រម ។

Frames

Includes frames in the index.

វត្ថុ OLE

រួម​បញ្ចូល​វត្ថុ OLE ក្នុង​លិបិក្រម ។

ប្រើ​កម្រិត​ពី​ជំពូក​ប្រភព

Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy.

កំណត់​ធាតុ​លិបិក្រម​មួយ

Please support us!