រចនាប័ទ្ម

អ្នក​អាច​ផ្តល់​តម្លៃ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ខុស​គ្នា ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទ្រង់ទ្រាយ​ចំណងជើង​លិបិក្រម អ្នក​ខណ្ឌ​ចែក និង ធាតុ​លិបិក្រម ។ អ្នក​ក៏​អាច​កែប្រែ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្នុង​ប្រអប់​នេះ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab


ការផ្តល់តម្លៃ

កម្រិត

ជ្រើស​កម្រិត​លិបិក្រម ដែល​អ្នក​ប្តូរ​ទ្រង់ទ្រាយ​នៃ ។

រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​កម្រិត​លិបិក្រម​ដែល​បាន​ជ្រើស និង ​​បន្ទាប់​​មក​ចុច​ប៊ូតុង ផ្តល់​តម្លៃ (<)

<

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​កម្រិត​លិបិក្រម​ដែល​បាន​ជ្រើស ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

លំនាំដើម

កំណត់​ឡើង​វិញ​នូវ​ទ្រង់ទ្រាយ​នៃ​កម្រិត​ដែល​បាន​ជ្រើស ជា​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ "លំនាំដើម" ។

កែ​សម្រួល

បើក​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!