វាល​បញ្ចូល

បញ្ចូល​វាល​អត្ថបទ​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​បើក និង កែសម្រួល​ដោយ​ចុច​លើ​វា​ក្នុង​ឯកសារ ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​វាល​បញ្ចូល​សម្រាប់​អត្ថបទ ឬ​ដើម្បី​ផ្តល់​តម្លៃ​ថ្មី​មួយ​ទៅ​អថេរ​មួយ ។

ដើម្បី​ផ្លាស់ប្តូរ​មាតិកា​នៃ​វាល​បញ្ចូល មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ចុច​វាល ហើយ​បន្ទាប់​មក​​កែសម្រួល​អត្ថបទ​ក្នុង​ប្រអប់​ខាង​ក្រោម​​​នៃ​ប្រអប់ ។

Reference

This box displays the name that you entered in the Reference box on the Functions or Variables tab of the Fields dialog. The box underneath displays the contents of the field.

បន្ទាប់

លោត​ទៅ​វាល​បញ្ចូល​បន្ទាប់​ក្នុង​ឯកសារ ។ ប៊ូតុង​នោះ​អាច​ប្រើ​បាន តែ​នៅ​ពេល​អ្នក​ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​មុខ​វាល​មួយ​ដោយ​ផ្ទាល់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច ប្តូរ(Shift)+បញ្ជា(Ctrl)+F9 ។

Please support us!