មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេងៗ - ផ្ទាំង មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ


ប្រភេទ

Lists the available field types.

ប្រភេទ​វាល

អត្ថន័យ

កំណត់​ត្រា​ណា​មួយ

បញ្ចូល​មាតិកា​នៃ​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​​ក្នុង​ប្រអប់ ចំនួន​កំណត់​ត្រា ជា​វាល​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ​ប្រសិន​បើ លក្ខខណ្ឌ ដែល​អ្នក​បញ្ចូលត្រូវ​បាន​ជួប ។ មាន​តែ​កំណត់​ត្រា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​ជម្រើស​ច្រើន​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវ​បាន​គិត ។

អ្នក​អាច​ប្រើ​វាល​នេះ ដើម្បី​បញ្ចូល​កំណត់​ត្រា​ជា​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ។ តាម​ធម្មតា​បញ្ចូល​វាល កំណត់​ត្រា ពី​មុខ​វាល​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ដែល​ប្រើ​កំណត់​ត្រា​ពិត​ប្រាកដ​មួយ ។

ឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​នៃ​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់ ជម្រើស​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ  ។ វាល "ឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ" គឺ​ជា​វាល​សាកល ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ផ្សេង​ទៀត ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក មាតិកា​នៃ​វាល "ឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ" ដែល​បាន​បញ្ចូល​ពី​មុន​ទាំងអស់ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ។

វាល​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ជា​កន្លែង​ដាក់ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​បង្កើត​ឯកសារ​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។ មាតិកា​វាល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​បោះពុម្ព​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។

កំណត់​ត្រា​បន្ទាប់

បញ្ចូល​មាតិកា​នៃ​វាល​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ​បន្ទាប់ ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ប្រសិន​បើ​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​កំណត់ត្រូវ​បាន​ជួប ។ កំណត់​ត្រា​ដែល​អ្នក​ចង់​រួម​បញ្ចូល ត្រូវ​តែ​ជ្រើស​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ប្រភព​ទិន្នន័យ ។

អ្នក​អាច​ប្រើ​វាល "កំណត់ត្រា​បន្ទាប់" ដើម្បី​បញ្ចូល​មាតិកា​នៃ​កំណត់ត្រា​ជាប់​គ្នា រវាង​វាល​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ។

លេខ​កំណត់​ត្រា

បញ្ចូល​ចំនួន​នៃ​កំណត់ត្រា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


ជម្រើស​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ជ្រើស​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ឬ​សំណួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​វាល​យោង​ទៅ​កាន់ ។ អ្នក​អាច​រួម​បញ្ចូល​វាល​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ឬ​សំណួរ​ច្រើន​ជាង​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ។

លក្ខខណ្ឌ

សម្រាប់​វាល​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ លក្ខខណ្ឌមួយ បញ្ចូល​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​នៅ​ទី​នេះ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​ផ្តល់​តម្លៃ​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​ត្រូវ​តែជួប មុន​ពេល​បញ្ចូល​មាតិកា​នៃ​វាល "កំណត់​ត្រា​ណា​មួយ" និង "កំណត់​ត្រា​បន្ទាប់" ។ លក្ខខណ្ឌ​លំនាំ​ដើម​គឺ "ពិត" ដូច្នេះ​លក្ខខណ្ឌ​តែងតែ​ពិត ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ប្តូរ​អត្ថបទ​លក្ខខណ្ឌ ។

លេខ​កំណត់​ត្រា

បញ្ចូល​ចំនួន​កំណត់​ត្រា​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល នៅ​ពេល​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់ត្រូវ​បាន​ជួប ។ ចំនួន​កំណត់​ត្រា​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ប្រភព​ទិន្នន័យ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​កំណត់​ត្រា៥ ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន១០ កំណត់​ត្រា នោះ​លេខ​កំណត់​ត្រា​ទី​មួយ​នឹង​ជា១ មិន​មែន៦ ទេ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​យោង​ទៅ​វាល​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ខុស​គ្នា (ឬ​ក្នុង​តារាង​ឬ​សំណួរ​ខុស​គ្នា​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដូច​គ្នា) LibreOffice កំណត់​ចំនួន​កំណត់​ត្រា​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។


ទ្រង់ទ្រាយ

Select the format of the field that you want to insert. This option is available for numerical, boolean, date and time fields.

ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ប្រើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​បាន​កំណត់ នៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រកមើល

បើក​ប្រអប់​បើក​ឯកសារ ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ (*.odb) ។ ឯកសារ​ដែល​បាន​ជ្រើស ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​បញ្ជី ជម្រើស​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ក្នុង បញ្ជី​នៃ​ទ្រង់ទ្រាយ​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

បញ្ជី​នៃ​ទ្រង់ទ្រាយ​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

Lists the available user-defined formats.

ការ​បោះពុម្ព សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ​មួយ

នៅ​ពេល​អ្នក​បោះពុម្ព​ឯកសារ​មួយ ដែល​មាន​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ប្រអប់​មួយ​នឹង​សួរ​អ្នក បើ​អ្នក​ចង់​បោះពុម្ព​សំបុត្រ​បែបបទ​មួយ ។ ប្រអប់ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ នឹង​បើក ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​កំណត់ត្រា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដើម្បី​បោះពុម្ព ។

Please support us!