ធថេរ

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

β€‹β€‹αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆβ€‹αž“αŸαŸ‡...

αž‡αŸ’αžšαžΎαžŸ β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž› - αžœαžΆαž› - αž•αŸ’αžŸαŸαž„αŸ—β€‹ - αž•αŸ’αž‘αžΆαŸ†αž„ ធថេរ


αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘

αžšαžΆαž™β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αžœαžΆαž›β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž˜αžΆαž“Β αŸ” αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž”αž“αŸ’αžαŸ‚αž˜β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž˜αž½αž™β€‹αž‘αŸ…β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžšβ€‹αžšαž”αžŸαŸ‹β€‹αž’αŸ’αž“αž€ αž…αž»αž…β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž˜αž½αž™ αž…αž»αž…β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž˜αž½αž™β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΈ αž‡αŸ’αžšαžΎαžŸ αž“αž·αž„ β€‹αž”αž“αŸ’αž‘αžΆαž”αŸ‹β€‹αž˜αž€β€‹β€‹αž…αž»αž… αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›Β αŸ” αžœαžΆαž›β€‹αžŠαžΌαž…β€‹αžαžΆαž„β€‹αž€αŸ’αžšαŸ„αž˜β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αžΆαž…β€‹αž˜αžΆαž“ αŸ–

αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘

αž–αž·αž–αžŽαŸŒαž“αžΆ

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž’αžαŸαžš

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

αž”αž„αŸ’αž αžΆαž‰β€‹αž’αžαŸαžš

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

αžœαžΆαž› DDE

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžαŸ†αžŽ DDE αž˜αž½αž™β€‹αž‘αŸ…β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžš αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž’αžΆαž…β€‹αž’αŸ’αžœαžΎβ€‹αž”αž…αŸ’αž…αž»αž”αŸ’αž”αž“αŸ’αž“αž—αžΆαž–β€‹αž‰αžΉαž€αž‰αžΆαž”αŸ‹ αžŠαžΌαž…β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž…αž„αŸ‹β€‹αž”αžΆαž“β€‹αžαžΆαž˜β€‹αžšαž™αŸˆβ€‹αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž”αžΆαž“β€‹αž•αŸ’αžαž›αŸ‹β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒΒ αŸ”

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžšαžΌαž”αž˜αž“αŸ’αž

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αžαŸαžšβ€‹αž˜αž½αž™ αž¬β€‹αž›αž‘αŸ’αž’αž•αž›β€‹αž“αŸƒβ€‹αžšαžΌαž”αž˜αž“αŸ’αžβ€‹αž˜αž½αž™Β αŸ”

αžœαžΆαž›β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αžαŸ’αž˜αžΈβ€‹αž˜αž½αž™ αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž˜αž½αž™ αž¬αžœαžΆαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž”αŸ’αžšαžΎΒ αŸ”

αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹ αž˜αžΆαž“β€‹αžŸαž»αž–αž›αž—αžΆαž–β€‹αž…αžΆαž”αŸ‹β€‹αž–αžΈβ€‹αž€αž“αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžœαžΆαž›Β αŸ” αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž”αŸ’αžαžΌαžšβ€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž“αŸ…β€‹αž–αŸαž›β€‹αž€αŸ’αžšαŸ„αž™β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžš αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹ αž•αŸ’αžŸαŸαž„β€‹αž‘αŸ€αžβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž˜αžΆαž“β€‹αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡β€‹αžŠαžΌαž…β€‹αž‚αŸ’αž“αžΆ αž”αŸ‰αž»αž“αŸ’αžαŸ‚β€‹αž˜αžΆαž“β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αžαž»αžŸβ€‹αž‚αŸ’αž“αžΆΒ αŸ” αž‘αŸ„αŸ‡β€‹αž‡αžΆβ€‹αž™αŸ‰αžΆαž„β€‹αžŽαžΆβ€‹αž€αŸβ€‹αžŠαŸ„αž™ αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αž“αŸƒβ€‹αžœαžΆαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹ αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž•αŸ’αž›αžΆαžŸαŸ‹αž”αŸ’αžαžΌαžšβ€‹αž‡αžΆβ€‹αžŸαžΆαž€αž› αŸ”

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

αž‡αž½αžšβ€‹αž›αŸαž

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž‘αŸ†αž–αŸαžš

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž…αŸ†αžŽαž»αž…β€‹αž™αŸ„αž„β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžš αžŠαŸ‚αž›β€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αž‘αŸ†αž–αŸαžšβ€‹αž…αžΆαž”αŸ‹αž•αŸ’αžαžΎαž˜β€‹αž‘αžΎαž„β€‹αžœαž·αž‰β€‹αž”αž“αŸ’αž‘αžΆαž”αŸ‹β€‹αž–αžΈΒ αŸ” αž‡αŸ’αžšαžΎαžŸ "αž”αžΎαž€" αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž’αŸ’αžœαžΎβ€‹αž²αŸ’αž™β€‹αž…αŸ†αžŽαž»αž…β€‹αž™αŸ„αž„β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αž”αžΆαž“ αž“αž·αž„ "αž”αž·αž‘" αž’αŸ’αžœαžΎβ€‹αž²αŸ’αž™β€‹αžœαžΆβ€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αž›αŸ‚αž„β€‹αž”αžΆαž“Β αŸ” αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž€αŸβ€‹αž’αžΆαž…β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž’αž»αž αŸ’αžœαžŸαž·αžβ€‹αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž…αžΆαž”αŸ‹αž•αŸ’αžαžΎαž˜β€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αž‘αŸ†αž–αŸαžšβ€‹αž“αŸ…β€‹αž›αŸαžβ€‹αžαž»αžŸβ€‹αž‚αŸ’αž“αžΆΒ αŸ”

Show page variable

αž”αž„αŸ’αž αžΆαž‰β€‹αž›αŸαžβ€‹αž‘αŸ†αž–αŸαžšβ€‹αž–αžΈβ€‹αž…αŸ†αžŽαž»αž…β€‹αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžαžΈβ€‹αž™αŸ„αž„ "αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž‘αŸ†αž–αŸαžš" αž‘αŸ…β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž“αŸαŸ‡Β αŸ”

αžœαžΆαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αžŸαž€αž›β€‹αž•αŸ’αž‘αžΆαž›αŸ‹β€‹αž˜αž½αž™β€‹Β αŸ” αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž’αžΆαž…β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αžœαžΆαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹ αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžαžΈβ€‹αžαŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αžΆαžšαžŽαŸβ€‹β€‹αž›αž€αŸ’αžαžαžŽαŸ’αžŒβ€‹Β αŸ” αž–αŸαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž•αŸ’αž›αžΆαžŸαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžαžΌαžšβ€‹αžœαžΆαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αž˜αž½αž™β€‹ αžœαžαŸ’αžαž»β€‹αž‘αžΆαŸ†αž„β€‹αž’αžŸαŸ‹β€‹αž“αŸƒβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžšβ€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž’αŸ’αžœαžΎβ€‹αž”αž…αŸ’αž…αž»αž”αŸ’αž”αž“αŸ’αž“αž—αžΆαž–Β αŸ”


Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

αžšαžΌαž”β€‹αžαŸ†αžŽαžΆαž„β€‹αž–αŸαžαŸŒαž˜αžΆαž“β€‹αž‡αŸ†αž“αž½αž™

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


αž‘αŸ’αžšαž„αŸ‹αž‘αŸ’αžšαžΆαž™

αž…αž»αž…β€‹αž‘αŸ’αžšαž„αŸ‹αž‘αŸ’αžšαžΆαž™β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž…αž„αŸ‹β€‹αž’αž“αž»αžœαžαŸ’αžβ€‹αž‘αŸ…β€‹αžœαžΆαž›β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž”αžΆαž“β€‹αž‡αŸ’αžšαžΎαžŸ αž¬β€‹αž…αž»αž… "αž‘αŸ’αžšαž„αŸ‹αž‘αŸ’αžšαžΆαž™β€‹αž”αž“αŸ’αžαŸ‚αž˜" αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž‘αŸ’αžšαž„αŸ‹αž‘αŸ’αžšαžΆαž™β€‹αž•αŸ’αž‘αžΆαž›αŸ‹β€‹αžαŸ’αž›αž½αž“β€‹αž˜αž½αž™Β αŸ”

αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

αžœαžΆαž›β€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αžŠαŸ„αž™β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž”αŸ’αžšαžΎ αž˜αžΆαž“β€‹αžαŸ‚β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžšβ€‹αž”αž…αŸ’αž…αž»αž”αŸ’αž”αž“αŸ’αž“β€‹αž”αŸ‰αž»αžŽαŸ’αžŽαŸ„αŸ‡Β αŸ”


Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΈ αž‘αŸ’αžšαž„αŸ‹αž‘αŸ’αžšαžΆαž™ αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž‡αžΆβ€‹αž’αžαŸ’αžαž”αž‘ αž¬β€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αž˜αž½αž™Β αŸ”

note

αžœαžΆαž›β€‹αžŠαžΌαž…β€‹αžαžΆαž„β€‹αž€αŸ’αžšαŸ„αž˜ αž’αžΆαž…β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžαŸ‚β€‹αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎ αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αžœαžΆαž›β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž‘αžΆαž€αŸ‹αž‘αž„ αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž‡αŸ’αžšαžΎαžŸβ€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΈ αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘ Β αŸ”


αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžš HTML αžœαžΆαž›β€‹αž–αžΈαžšβ€‹αž”αž“αŸ’αžαŸ‚αž˜β€‹αž‘αŸ€αž αž˜αžΆαž“β€‹αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αžœαžΆαž› "αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž’αžαŸαžš" αŸ– HTML_ON αž“αž·αž„ HTML_OFFΒ αŸ” αž’αžαŸ’αžαž”αž‘β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αžœαžΆαž™β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž”αŸ’αžšαž’αž”αŸ‹ αžαž˜αŸ’αž›αŸƒ αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž‡αžΆ αžŸαŸ’αž›αžΆαž€ αž”αžΎαž€β€‹αžšαž”αžŸαŸ‹ HTML (<Value>) αž¬β€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αžŸαŸ’αž›αžΆαž€β€‹αž”αž·αž‘β€‹αžšαž”αžŸαŸ‹ HTML (</Value>) αž“αŸ…β€‹αž–αŸαž›β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžšβ€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αžšαž€αŸ’αžŸαžΆβ€‹αž‘αž»αž€β€‹αž‡αžΆβ€‹αž―αž€αžŸαžΆαžš HTML αžŠαŸ„αž™β€‹αž•αŸ’αž’αŸ‚αž€β€‹αž›αžΎβ€‹αž‡αž˜αŸ’αžšαžΎαžŸβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž‡αŸ’αžšαžΎαžŸΒ αŸ”

DDE Statement

αžœαžΆαž€αŸ’αž™β€‹αžŸαž˜αŸ’αž–αž“αŸ’αž’β€‹αž‘αžΌαž‘αŸ…β€‹αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆ DDE αž‚αžΊ αŸ– "<αž˜αŸ‰αžΆαžŸαŸŠαžΈαž“β€‹αž”αž˜αŸ’αžšαžΎ> <αž”αŸ’αžšαž’αžΆαž“αž”αž‘> <αžœαžαŸ’αžαž»>" αžŠαŸ‚αž›β€‹αž˜αŸ‰αžΆαžŸαŸŠαžΈαž“β€‹αž”αž˜αŸ’αžšαžΎβ€‹αž‚αžΊβ€‹αž‡αžΆβ€‹αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡ DDE αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αž€αž˜αŸ’αž˜αžœαž·αž’αžΈβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž˜αžΆαž“β€‹αž‘αž·αž“αŸ’αž“αž“αŸαž™Β αŸ” β€‹αž”αŸ’αžšαž’αžΆαž“αž”αž‘β€‹β€‹αžŸαŸ†αžŠαŸ…β€‹αž›αžΎβ€‹αž‘αžΈαžαžΆαŸ†αž„β€‹αž“αŸƒβ€‹β€‹αž’αžΆαžαž»β€‹ (αž‡αžΆβ€‹αž’αž˜αŸ’αž˜αžαžΆ αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžš) αž“αž·αž„ αž’αžΆαžαž»β€‹ αžαŸ†αžŽαžΆαž„β€‹αž²αŸ’αž™β€‹αžœαžαŸ’αžαž»β€‹αž–αž·αžβ€‹αž”αŸ’αžšαžΆαž€αžŠΒ αŸ”

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

αžšαžΌαž”αž˜αž“αŸ’αž

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžαžΈβ€‹β€‹β€‹αž™αŸ„αž„

αžœαžΆαž™β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž’αžαŸ’αžαž”αž‘β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž…αž„αŸ‹β€‹αž”αž„αŸ’αž αžΆαž‰β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αžœαžΆαž›Β αŸ” αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž€αŸ†αž–αž»αž„β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž€αž“αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αžŠαžΆαž€αŸ‹ αžœαžΆαž™β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž’αžαŸ’αžαž”αž‘β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž…αž„αŸ‹β€‹αž”αž„αŸ’αž αžΆαž‰β€‹αž‡αžΆβ€‹αž–αŸαžαŸŒαž˜αžΆαž“β€‹αž‡αŸ†αž“αž½αž™ αž“αŸ…β€‹αž–αŸαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αžŠαžΆαž€αŸ‹β€‹αž–αŸ’αžšαž½αž‰β€‹β€‹αž€αžŽαŸ’αžαž»αžšβ€‹αž›αžΎβ€‹αžœαžαŸ’αžαž»Β αŸ”

αž’αž»αž αŸ’αžœαžŸαž·αž

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αž’αž»αž αŸ’αžœαžŸαž·αžβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž…αž„αŸ‹β€‹αž’αž“αž»αžœαžαŸ’αžβ€‹αž‘αŸ…β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž›αŸαžβ€‹αž‘αŸ†αž–αŸαžš αž§αž‘αžΆαž αžšαžŽαŸ "+1"Β αŸ”

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

αž˜αžΎαž›β€‹αž˜αž·αž“β€‹αžƒαžΎαž‰

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Numbering by Chapter

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž‡αž˜αŸ’αžšαžΎαžŸ αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž›αŸαžβ€‹αž‡αŸ†αž–αžΌαž€β€‹αž‘αžΎαž„β€‹αžœαž·αž‰Β αŸ”

αž€αž˜αŸ’αžšαž·αž

αž‡αŸ’αžšαžΎαžŸβ€‹αž€αž˜αŸ’αžšαž·αžβ€‹αž€αŸ’αž”αžΆαž› αž¬β€‹αž‡αŸ†αž–αžΌαž€ αžŠαŸ‚αž›β€‹αž›αŸαžαžšαŸ€αž„β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžšβ€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž…αžΆαž”αŸ‹αž•αŸ’αžαžΎαž˜Β αŸ”

αž”αž“αŸ’αž‘αžΆαžαŸ‹β€‹β€‹β€‹αžαžŽαŸ’αžŒαž…αŸ‚αž€

αžœαžΆαž™β€‹αžαž½β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž…αž„αŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αž‡αžΆβ€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αžαžŽαŸ’αžŒβ€‹αž…αŸ‚αž€β€‹αžšαžœαžΆαž„β€‹αž€αž˜αŸ’αžšαž·αžβ€‹αž€αŸ’αž”αžΆαž› αž¬β€‹αž‡αŸ†αž–αžΌαž€Β αŸ”

note

Numbering by Chapter, Level and Separator are only available for the "Number range" field type.


αž’αž“αž»αžœαžαŸ’αž

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

αž’αž“αž»αžœαžαŸ’αž

αž›αž»αž”

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

αžšαžΌαž”αžαŸ†αžŽαžΆαž„

αž›αž»αž”

Please support us!