ធថេរ

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

β€‹β€‹αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆβ€‹αž“αŸαŸ‡...

αž‡αŸ’αžšαžΎαžŸ β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž› - αžœαžΆαž› - αž•αŸ’αžŸαŸαž„αŸ—β€‹ - αž•αŸ’αž‘αžΆαŸ†αž„ ធថេរ


αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘

Lists the available field types.

αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘

αž–αž·αž–αžŽαŸŒαž“αžΆ

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž’αžαŸαžš

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

αž”αž„αŸ’αž αžΆαž‰β€‹αž’αžαŸαžš

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

αžœαžΆαž› DDE

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžαŸ†αžŽ DDE αž˜αž½αž™β€‹αž‘αŸ…β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžš αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž’αžΆαž…β€‹αž’αŸ’αžœαžΎβ€‹αž”αž…αŸ’αž…αž»αž”αŸ’αž”αž“αŸ’αž“αž—αžΆαž–β€‹αž‰αžΉαž€αž‰αžΆαž”αŸ‹ αžŠαžΌαž…β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž…αž„αŸ‹β€‹αž”αžΆαž“β€‹αžαžΆαž˜β€‹αžšαž™αŸˆβ€‹αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž”αžΆαž“β€‹αž•αŸ’αžαž›αŸ‹β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒΒ αŸ”

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžšαžΌαž”αž˜αž“αŸ’αž

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αžαŸαžšβ€‹αž˜αž½αž™ αž¬β€‹αž›αž‘αŸ’αž’αž•αž›β€‹αž“αŸƒβ€‹αžšαžΌαž”αž˜αž“αŸ’αžβ€‹αž˜αž½αž™Β αŸ”

αžœαžΆαž›β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αžαŸ’αž˜αžΈβ€‹αž˜αž½αž™ αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž˜αž½αž™ αž¬αžœαžΆαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž”αŸ’αžšαžΎΒ αŸ”

αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹ αž˜αžΆαž“β€‹αžŸαž»αž–αž›αž—αžΆαž–β€‹αž…αžΆαž”αŸ‹β€‹αž–αžΈβ€‹αž€αž“αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžœαžΆαž›Β αŸ” αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž”αŸ’αžαžΌαžšβ€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž“αŸ…β€‹αž–αŸαž›β€‹αž€αŸ’αžšαŸ„αž™β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžš αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹ αž•αŸ’αžŸαŸαž„β€‹αž‘αŸ€αžβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž˜αžΆαž“β€‹αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡β€‹αžŠαžΌαž…β€‹αž‚αŸ’αž“αžΆ αž”αŸ‰αž»αž“αŸ’αžαŸ‚β€‹αž˜αžΆαž“β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αžαž»αžŸβ€‹αž‚αŸ’αž“αžΆΒ αŸ” αž‘αŸ„αŸ‡β€‹αž‡αžΆβ€‹αž™αŸ‰αžΆαž„β€‹αžŽαžΆβ€‹αž€αŸβ€‹αžŠαŸ„αž™ αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αž“αŸƒβ€‹αžœαžΆαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹ αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž•αŸ’αž›αžΆαžŸαŸ‹αž”αŸ’αžαžΌαžšβ€‹αž‡αžΆβ€‹αžŸαžΆαž€αž› αŸ”

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

αž‡αž½αžšβ€‹αž›αŸαž

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž‘αŸ†αž–αŸαžš

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž…αŸ†αžŽαž»αž…β€‹αž™αŸ„αž„β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžš αžŠαŸ‚αž›β€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αž‘αŸ†αž–αŸαžšβ€‹αž…αžΆαž”αŸ‹αž•αŸ’αžαžΎαž˜β€‹αž‘αžΎαž„β€‹αžœαž·αž‰β€‹αž”αž“αŸ’αž‘αžΆαž”αŸ‹β€‹αž–αžΈΒ αŸ” αž‡αŸ’αžšαžΎαžŸ "αž”αžΎαž€" αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž’αŸ’αžœαžΎβ€‹αž²αŸ’αž™β€‹αž…αŸ†αžŽαž»αž…β€‹αž™αŸ„αž„β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αž”αžΆαž“ αž“αž·αž„ "αž”αž·αž‘" αž’αŸ’αžœαžΎβ€‹αž²αŸ’αž™β€‹αžœαžΆβ€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αž›αŸ‚αž„β€‹αž”αžΆαž“Β αŸ” αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž€αŸβ€‹αž’αžΆαž…β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž’αž»αž αŸ’αžœαžŸαž·αžβ€‹αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž…αžΆαž”αŸ‹αž•αŸ’αžαžΎαž˜β€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αž‘αŸ†αž–αŸαžšβ€‹αž“αŸ…β€‹αž›αŸαžβ€‹αžαž»αžŸβ€‹αž‚αŸ’αž“αžΆΒ αŸ”

Show page variable

αž”αž„αŸ’αž αžΆαž‰β€‹αž›αŸαžβ€‹αž‘αŸ†αž–αŸαžšβ€‹αž–αžΈβ€‹αž…αŸ†αžŽαž»αž…β€‹αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžαžΈβ€‹αž™αŸ„αž„ "αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž‘αŸ†αž–αŸαžš" αž‘αŸ…β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž“αŸαŸ‡Β αŸ”

αžœαžΆαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αžŸαž€αž›β€‹αž•αŸ’αž‘αžΆαž›αŸ‹β€‹αž˜αž½αž™β€‹Β αŸ” αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž’αžΆαž…β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αžœαžΆαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹ αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžαžΈβ€‹αžαŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αžΆαžšαžŽαŸβ€‹β€‹αž›αž€αŸ’αžαžαžŽαŸ’αžŒβ€‹Β αŸ” αž–αŸαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž•αŸ’αž›αžΆαžŸαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžαžΌαžšβ€‹αžœαžΆαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αž˜αž½αž™β€‹ αžœαžαŸ’αžαž»β€‹αž‘αžΆαŸ†αž„β€‹αž’αžŸαŸ‹β€‹αž“αŸƒβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžšβ€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž’αŸ’αžœαžΎβ€‹αž”αž…αŸ’αž…αž»αž”αŸ’αž”αž“αŸ’αž“αž—αžΆαž–Β αŸ”


Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


αž‘αŸ’αžšαž„αŸ‹αž‘αŸ’αžšαžΆαž™

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

αžœαžΆαž›β€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αžŠαŸ„αž™β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž”αŸ’αžšαžΎ αž˜αžΆαž“β€‹αžαŸ‚β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžšβ€‹αž”αž…αŸ’αž…αž»αž”αŸ’αž”αž“αŸ’αž“β€‹αž”αŸ‰αž»αžŽαŸ’αžŽαŸ„αŸ‡Β αŸ”


Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΈ αž‘αŸ’αžšαž„αŸ‹αž‘αŸ’αžšαžΆαž™ αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž‡αžΆβ€‹αž’αžαŸ’αžαž”αž‘ αž¬β€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αž˜αž½αž™Β αŸ”

note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžš HTML αžœαžΆαž›β€‹αž–αžΈαžšβ€‹αž”αž“αŸ’αžαŸ‚αž˜β€‹αž‘αŸ€αž αž˜αžΆαž“β€‹αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αžœαžΆαž› "αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž’αžαŸαžš" αŸ– HTML_ON αž“αž·αž„ HTML_OFFΒ αŸ” αž’αžαŸ’αžαž”αž‘β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αžœαžΆαž™β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž”αŸ’αžšαž’αž”αŸ‹ αžαž˜αŸ’αž›αŸƒ αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž‡αžΆ αžŸαŸ’αž›αžΆαž€ αž”αžΎαž€β€‹αžšαž”αžŸαŸ‹ HTML (<Value>) αž¬β€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αžŸαŸ’αž›αžΆαž€β€‹αž”αž·αž‘β€‹αžšαž”αžŸαŸ‹ HTML (</Value>) αž“αŸ…β€‹αž–αŸαž›β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžšβ€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αžšαž€αŸ’αžŸαžΆβ€‹αž‘αž»αž€β€‹αž‡αžΆβ€‹αž―αž€αžŸαžΆαžš HTML αžŠαŸ„αž™β€‹αž•αŸ’αž’αŸ‚αž€β€‹αž›αžΎβ€‹αž‡αž˜αŸ’αžšαžΎαžŸβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž‡αŸ’αžšαžΎαžŸΒ αŸ”

DDE Statement

αžœαžΆαž€αŸ’αž™β€‹αžŸαž˜αŸ’αž–αž“αŸ’αž’β€‹αž‘αžΌαž‘αŸ…β€‹αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆ DDE αž‚αžΊ αŸ– "<αž˜αŸ‰αžΆαžŸαŸŠαžΈαž“β€‹αž”αž˜αŸ’αžšαžΎ> <αž”αŸ’αžšαž’αžΆαž“αž”αž‘> <αžœαžαŸ’αžαž»>" αžŠαŸ‚αž›β€‹αž˜αŸ‰αžΆαžŸαŸŠαžΈαž“β€‹αž”αž˜αŸ’αžšαžΎβ€‹αž‚αžΊβ€‹αž‡αžΆβ€‹αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡ DDE αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αž€αž˜αŸ’αž˜αžœαž·αž’αžΈβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž˜αžΆαž“β€‹αž‘αž·αž“αŸ’αž“αž“αŸαž™Β αŸ” β€‹αž”αŸ’αžšαž’αžΆαž“αž”αž‘β€‹β€‹αžŸαŸ†αžŠαŸ…β€‹αž›αžΎβ€‹αž‘αžΈαžαžΆαŸ†αž„β€‹αž“αŸƒβ€‹β€‹αž’αžΆαžαž»β€‹ (αž‡αžΆβ€‹αž’αž˜αŸ’αž˜αžαžΆ αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡β€‹αž―αž€αžŸαžΆαžš) αž“αž·αž„ αž’αžΆαžαž»β€‹ αžαŸ†αžŽαžΆαž„β€‹αž²αŸ’αž™β€‹αžœαžαŸ’αžαž»β€‹αž–αž·αžβ€‹αž”αŸ’αžšαžΆαž€αžŠΒ αŸ”

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

αžšαžΌαž”αž˜αž“αŸ’αž

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžαžΈβ€‹β€‹β€‹αž™αŸ„αž„

αžœαžΆαž™β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž’αžαŸ’αžαž”αž‘β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž…αž„αŸ‹β€‹αž”αž„αŸ’αž αžΆαž‰β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αžœαžΆαž›Β αŸ” αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž€αŸ†αž–αž»αž„β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž€αž“αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αžŠαžΆαž€αŸ‹ αžœαžΆαž™β€‹αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αž’αžαŸ’αžαž”αž‘β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž…αž„αŸ‹β€‹αž”αž„αŸ’αž αžΆαž‰β€‹αž‡αžΆβ€‹αž–αŸαžαŸŒαž˜αžΆαž“β€‹αž‡αŸ†αž“αž½αž™ αž“αŸ…β€‹αž–αŸαž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αžŠαžΆαž€αŸ‹β€‹αž–αŸ’αžšαž½αž‰β€‹β€‹αž€αžŽαŸ’αžαž»αžšβ€‹αž›αžΎβ€‹αžœαžαŸ’αžαž»Β αŸ”

αž’αž»αž αŸ’αžœαžŸαž·αž

αž”αž‰αŸ’αž…αžΌαž›β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αž’αž»αž αŸ’αžœαžŸαž·αžβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž…αž„αŸ‹β€‹αž’αž“αž»αžœαžαŸ’αžβ€‹αž‘αŸ…β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž›αŸαžβ€‹αž‘αŸ†αž–αŸαžš αž§αž‘αžΆαž αžšαžŽαŸ "+1"Β αŸ”

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

αž˜αžΎαž›β€‹αž˜αž·αž“β€‹αžƒαžΎαž‰

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

With Heading Number

Use this option to display a heading number before a β€œnumber range” field. The heading number comes from a heading prior to the location of the field.

Up to level

With typical use of headings in the document, the selected number will indicate how many levels of heading number (starting from level 1) to display. The selected value indicates the maximum number of levels to show. The actual number may have fewer levels. For example, if the immediately prior heading number is 2.6, and 4 is selected, then only 2.6 is displayed . If [None] is selected, no heading number is displayed.

note

The heading number selected for display is the first prior heading whose outline level is equal to or less than the selected outline level. For example, select β€œ2” to use the heading number of the first prior heading with outline level 1 or outline level 2.


αž”αž“αŸ’αž‘αžΆαžαŸ‹β€‹β€‹β€‹αžαžŽαŸ’αžŒαž…αŸ‚αž€

Specify the character to use as a separator between the heading number and the field number.

note

With Heading Number, Up to level and Separator are only available for the β€œNumber range” field type.


αž’αž“αž»αžœαžαŸ’αž

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

αž’αž“αž»αžœαžαŸ’αž

αž›αž»αž”

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

αž›αž»αž”

Please support us!