ព័ត៌មាន​ឯកសារ

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេងៗ - ផ្ទាំង ព័ត៌មាន​ឯកសារ


note

នៅ​ពេល​អ្នក​នាំ​ចេញ និង នាំ​ចូល​ឯកសារ HTML ដែល​មាន​វាល​ព័ត៌មាន​ឯកសារ ទ្រង់ទ្រាយ LibreOffice ពិសេស ត្រូវ​បាន​ប្រើ ។


ប្រភេទ

រាយ​ប្រភេទ​វាល​ដែល​មាន ។ ដើម្បី​បន្ថែម​វាល​មួយ​ទៅ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ចុច​ប្រភេទ​វាល​មួយ ចុច​វាល​មួយ​ក្នុង​បញ្ជី ជ្រើស និង ​បន្ទាប់​មក​​ចុច បញ្ចូល ។ វាល​ដូច​ខាង​ក្រោម​ដែល​អាច​មាន ៖

ប្រភេទ

អត្ថន័យ

មតិយោបល់

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

បាន​បង្កើត​

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នក​និពន្ធ និង កាល​បរិច្ឆេទ ឬ​ពេល​វេលា​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត ។

Custom

Inserts the contents of the properties found on the Custom Properties tab of the File - Properties dialog. (Only shown if Custom properties are added.)

ពាក្យ​គន្លឹះ

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

​បោះពុម្ព​ចុង​ក្រោយ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នក​និពន្ធ និង កាលបរិច្ឆេទ ឬ​ពេល​វេលា​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ចុង​ក្រោយ ។

បាន​កែប្រែ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នក​និពន្ធ និង កាលបរិច្ឆេទ ឬ​ពេល​វេលា​ដែល​រក្សាទុក​ឯកសារ​ចុង​ក្រោយ ។

Revision number

បញ្ចូល​លេខ​កំណែ​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

ប្រធានបទ​

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

ចំណងជើង

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Total editing time

បញ្ចូល​ចំនួន​រយៈពេល​ដែល​បាន​ចំណាយ លើ​ការ​កែសម្រួល​ឯកសារ​មួយ ។


note

វាល​ដូច​ខាង​ក្រោម អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​តែ​ប្រសិន​បើ ប្រភេទ​វាល​ដែល​ទាក់ទង ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​បញ្ជី ប្រភេទ  ។


ជ្រើស

រាយ​វាល​ដែល​មាន សម្រាប់​ប្រភេទ​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ក្នុង​បញ្ជី ប្រភេទ  ។ ដើម្បី​បញ្ចូល​វាល​មួយ ចុច​វាល ហើយ​បន្ទាប់​មក​​ចុច បញ្ចូល

tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


note

សម្រាប់​ប្រភេទ​វាល "បាន​បង្កើត" "បាន​កែប្រែ" និង "បាន​បោះពុម្ព​ចុង​ក្រោយ" អ្នក​អាច​រួម​បញ្ចូល​អ្នក​និពន្ធ និង ពេល​វេលា​នៃ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ដែល​ទាក់ទង ។


ទ្រង់ទ្រាយ

ចុច​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ចុច "ទ្រង់ទ្រាយ​បន្ថែម" ដើម្បី​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ ។

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

មាតិកា​ថេរ

បញ្ចូល​វាល​ជា​មាតិកា​ឋិតិវន្ត ដូច្នេះ​វាល​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ។

note

វាល​ដែល​មាន​​មាតិកា​ថេរ ត្រូវ​បាន​វាយ​តម្លៃ​តែ​នៅ​ពេល​អ្នក​បង្កើត​ឯកសារ​ថ្មី​មួយ ពី​ពុម្ព​ដែល​មាន​វាល​​បែប​នេះ​មួយ​ ។ ឧទាហរណ៍ វាល​កាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​មាន​មាតិកា​ថេរ បញ្ចូល​កាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​ឯកសារ​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ពី​ពុម្ព ។


Please support us!