ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព

កំណត់​ជម្រើស​បោះពុម្ព សម្រាប់​ស្រោម​សំបុត្រ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Envelope - Printer tab


មើល​ឯកសារ​ដែល​មក​ជាមួយ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​អ្នក សម្រាប់​ការ​ដំឡើង​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព សម្រាប់​ស្រោម​សំបុត្រ ។ អាស្រ័យ​លើ​គំរូ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ស្រោម​សំបុត្រ​អាច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ឆ្វេង ស្តាំ ចំកណ្តាល និង រួម​ទាំង​ផ្កាប់ ឬ​ផ្ងារ ។

ឆ្វេង ផ្ដេក

រុញ​ស្រោម​សំបុត្រ​ផ្ដេក​ពី​គែម​ឆ្វេង នៃ​ថាស​ក្រដាស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ។

កណ្តាល​ ផ្ដេក

រុញ​ស្រោម​សំបុត្រ​ផ្ដេក​ពី​កណ្តាល នៃ​ថាស​ក្រដាស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ។

ស្តាំ ផ្ដេក

រុញ​ស្រោម​សំបុត្រ​ផ្ដេក​ពី​គែម​ស្តាំ នៃ​ថាស​ក្រដាស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ។

ឆ្វេង បញ្ឈរ

រុញ​ស្រោម​សំបុត្រ​បញ្ឈរ​ពី​គែម​ឆ្វេង នៃ​ថាស​ក្រដាស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ។

​កណ្តាល​ បញ្ឈរ

រុញ​ស្រោម​សំបុត្រ​បញ្ឈរ​ពី​កណ្តាល នៃ​ថាស​ក្រដាស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ។

ស្តាំ បញ្ឈរ

រុញ​ស្រោម​សំបុត្រ​បញ្ឈរ​ពី​គែម​ស្តាំ នៃ​ថាស​ក្រដាស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ។

បោះពុម្ព​ពី​កំពូល

រុញ​ស្រោម​សំបុត្រ​ដោយ​ផ្ងារ​ផ្នែក​បោះពុម្ព ក្នុង​ថាស​ក្រដាស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ។

បោះពុម្ព​ពី​​បាត

រុញ​ស្រោម​សំបុត្រ​ដោយ​ផ្កាប់​ផ្នែក​បោះពុម្ព ក្នុង​ថាស​ក្រដាស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ។

រំកិល​​ទៅ​​​ស្តាំ

បញ្ចូល​ទំហំ ដើម្បី​រំកិល​​ផ្ទៃ​បោះពុម្ព​ទៅ​ខាង​ស្តាំ ។

រំកិល​​​ចុះ​ក្រោម

បញ្ចូល​ទំហំ ដើម្បី​រំកិល​​ផ្ទៃ​បោះពុម្ព​ទៅ​ក្រោម ។

ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​បច្ចុប្បន្ន

បង្ហាញ​ឈ្មោះ នៃ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​បច្ចុប្បន្ន ។

ដំឡើង

បើក​ប្រអប់​ការ​រៀបចំ​បោះពុម្ព ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់ ការ​កំណត់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​បន្ថែម​ដូចជា ទ្រង់ទ្រាយ និង ទិស​ក្រដាស ។

Please support us!