ស្រោម​សំបុត្រ

បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន ប្រគល់​ឲ្យ និង ​ត្រឡប់ សម្រាប់​ស្រោម​សំបុត្រ​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​វាល​អាសយដ្ឋាន​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ឧទាហរណ៍ ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Envelope - Envelope tab


អ្នក​​ទទួល​​សំបុត្រ

Enter the delivery address. You can also click in this box, and select a database, a table, and field, and then click the arrow button to insert the field in the address. If you want, you can apply formatting, such as bold and underline, to the address text.

អ្នក​ផ្ញើ

Includes a return address on the envelope. Select the Sender check box, and then enter the return address. LibreOffice automatically inserts your user data in the Sender box, but you can also enter the data that you want.

មូលដ្ឋាន​​ទិន្នន័យ

ជ្រើស​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​មាន​ទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ។

តារាង

ជ្រើស​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​មាន​ទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ។

វាលមូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ជ្រើស​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​មាន​ទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង​ព្រួញ​ទៅ​ឆ្វេង ។ ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ប្រអប់​អាសយដ្ឋាន ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Please support us!