ស្រោម​សំបុត្រ

បង្កើត​ស្រោមសំបុត្រ​មួយ ។ នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង​បី អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​អ្នក​ទទួល​សំបុត្រ និង​អ្នក​ផ្ញើ ទីតាំង និង​ទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​អាសយដ្ឋាន​ទាំង​ពីរ ទំហំ​ស្រោមសំបុត្រ និង​ទិស​ស្រោមសំបុត្រ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - ស្រោម​សំបុត្រ


ស្រោម​សំបុត្រ

បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន ប្រគល់​ឲ្យ និង ​ត្រឡប់ សម្រាប់​ស្រោម​សំបុត្រ​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​វាល​អាសយដ្ឋាន​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ឧទាហរណ៍ ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន ។

ទ្រង់ទ្រាយ

បញ្ជាក់​​ប្លង់ និង វិមាត្រ​នៃ​ស្រោម​សំបុត្រ ។

ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព

កំណត់​ជម្រើស​បោះពុម្ព សម្រាប់​ស្រោម​សំបុត្រ ។

ឯកសារ​ថ្មី

បង្កើត​​ឯកសារ​ថ្មី​មួយ និង បញ្ចូល​ស្រោម​សំបុត្រ ។

បញ្ចូល

បញ្ចូល​ស្រោមសំបុត្រ​មុន​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ឯកសារ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

ដើម្បី​លុប​ស្រោម​សំបុត្រ​ពី​ឯកសារ

  1. ចុច​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ស្រោម​សំបុត្រ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​វា​ជា​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

  2. ចុច​ខាង​ស្ដាំ​លើ​វាល លើ​បន្ទាត់​ស្ថានភាព​ដែល​បង្ហាញ "ស្រោម​សំបុត្រ" ។

    ម៉ឺនុយ​រង​បើក​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដែល​បង្ហាញ​ខ្លះ ។

  3. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ "លំនាំ​ដើម" ពី​ម៉ឺនុយ​រង ។

    នេះ​យក​ចេញ​ទំព័រ "ស្រោម​សំបុត្រ" ដែល​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ពិសេស ។

  4. លុប​ស៊ុម​​សម្រាប់​អ្នក​ផ្ញើ និង​អ្នក​ទទួល ។ ចុច​ស៊ុម​របស់​ស៊ុម​នីមួយៗ​ ហើយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​លុប (Del) ។

Please support us!