ជម្រើស

បន្ថែម​លេខ​ជំពូក​ទៅកាន់​ស្លាក​ចំណងជើង។ ដើម្បី​ប្រើ​លក្ខណៈ​នេះ ជាដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​កំណត់ កម្រិត​គ្រោង ទៅកាន់​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ រួច​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ចំពោះ​ក្បាល​ជំពូក​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ​បញ្ចូល - ចំណងជើង - ជម្រើស​

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស ចំណងជើង - ជម្រើស


លេខរៀង​តាម​ជំពូក

នៅ​ពេល​អ្នក​បន្ថែម​លេខ​ជំពូក​ទៅ​ស្លាក​ចំណងជើង លេខ​រៀង​ចំណងជើង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡើង​វិញ នៅ​ពេល​ក្បាល​ជំពូក​ត្រូវ​បាន​ជួប​ប្រទះ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​រូបភាព​ពន្យល់​ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​ជំពូក១ គឺ "រូបភាព​ពន្យល់១.១២" រូបភាព​ពន្យល់​ទីមួយ​ក្នុង​ជំពូក​បន្ទាប់​នឹង​ជា "រូបភាព​ពន្យល់២.១" ។

កម្រិត

ជ្រើស​លេខ​កម្រិត​គ្រោង ពី​ខាង​លើ​នៃ​ឋានានុក្រម​ជំពូក​ចុះ​ទៅ​ក្រោម ដើម្បី​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​ស្លាក​ចំណង​ជើង ។

បន្ទាត់​​​ខណ្ឌចែក

បញ្ចូល​តួអក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​រវាង​លេខ​ជំពូក និង លេខ​ចំណងជើង ។

ប្រភេទ និង ទ្រង់ទ្រាយ​ស៊ុម

រចនាប័ទ្ម​​តួអក្សរ

បញ្ជាក់​​រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ ។

អនុវត្ត​ស៊ុម និង ស្រមោល

អនុវត្ត​ស៊ុម​ និង ស្រមោលរបស់​​វត្ថុ​ទៅ​ស៊ុម​ចំណងជើង ។

Adding Chapter Numbers to Captions

ប្រើ​ចំណងជើង

Chapter Numbering

Please support us!