លេខយោង/លេខយោង​ចុង

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស លេខ​ចុង/លេខ​យោង​ចុង (លេខ​ចុង/លេច​យោង​ចុង​ដែល​បានបញ្ចូល)

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

Icon

បញ្ចូល​លេខ​យោង​ដោយ​ផ្ទាល់


លេខ​រៀង

ជ្រើស​ប្រភេទ​លេខរៀង​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ សម្រាប់​លេខ​យោង និង លេខ​យោង​ចុង ។

ស្វ័យ​​ប្រវត្តិ

ផ្ដល់​តម្លៃ​លេខ​រៀង​ត​គ្នា​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​លេខ​យោង ឬ​លេខ​យោង​ចុច​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល ។ ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ការ​បង់​លេខ​រៀង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ជ្រើស ឧបករណ៍ - លេខ​យោង/លេខយោង​ចុង ។

តួ​អក្សរ

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

បញ្ចូល តួអក្សរ​ពិសេស មួយ​ជា​យុថ្កា​លេខ​យោង ឬ​លេខ​យោង​ចុង ។

ប្រភេទ

ជ្រើស​ថា​តើ​ត្រូវ​បញ្ចូល​លេខ​យោង ឬលេខ​យោង​ចុង ។ លេខរៀង​លេខ​យោង​ចុង ត្រូវ​បាន​ចែក​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​លេខរៀង​លេខ​យោង ។

លេខ​យោង

បញ្ចូល​យុថ្កា​លេខ​យោង​មួយ​នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ឯកសារ និង​​បន្ថែម​លេខ​យោង​មួយ​ទៅ​ខាង​ក្រោម​ទំព័រ ។

លេខ​យោង​ចុង

បញ្ចូល​យុថ្កា​លេខ​យោង​ចុង​មួយ នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ឯកសារ ហើយ​បន្ថែម​លេខ​យោង​ចុង​នៅ​ចុង​ឯកសារ ។

Please support us!