បញ្ចូល​ភាគ

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Insert - Section

From the tabbed interface:

Choose Insert - Section

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Section.

From toolbars:

Icon Section

ភាគ


អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ឯកសារ​មួយ​ទាំងមូល​ក្នុង​ភាគ​មួយ ឬ​ភាគ​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​ពី​ឯកសារ​ផ្សេង​ទៀត ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​ភាគ​មួយ​ជា "តំណDDE" ។

ដើម្បី​កែសម្រួល​ភាគ​មួយ ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ភាគ ។

ប្រអប់ បញ្ចូល​ភាគ មាន​ផ្ទាំង​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

Section

Sets the properties of the section.

ជួរ​ឈរ

បញ្ជាក់​​ចំនួន​ជួរ​ឈរ និង ប្លង់​ជួរ​ឈរ សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ស៊ុម ឬ​ភាគ ។

ចូល​បន្ទាត់

ចូល​បន្ទាត់​ភាគ​ជាមួយ​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង និង ស្តាំ ។

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

បញ្ចូល

បញ្ចូល​ភាគ ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន ក្នុង​ឯកសារ ។

Please support us!