បញ្ចូល​ការ​​បំបែក​​ដោយ​​ដៃ

បញ្ចូល​ចុះ​បន្ទាត់ ការ​បំបែក​ជួរ​ឈរ ឬ​ការ​បំបែក​ទំព័រ នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - More Breaks - Manual Break


ប្រភេទ

ជ្រើស​ប្រភេទ​បំបែក​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ។

ចុះ​បន្ទាត់

Ends the current line, and moves the text found to the right of the cursor to the next line, without creating a new paragraph.

tip

You can also insert a line break by pressing Shift+Enter.


ការ​បំបែក​ជួរ​ឈរ

Inserts a manual column break (in a multiple column layout), and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next column. A manual column break is indicated by a nonprinting border at the top of the new column.

tip

Insert a column break by pressing +Shift+Enter


បំបែក​ទំព័រ

Inserts a manual page break, and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next page. The inserted page break is indicated by a nonprinting border at the top of the new page.

tip

You can also insert a page break by pressing +Enter. However, if you want to assign the following page a different Page Style, you must use the menu command to insert the manual page break.


Page Style

Select the page style for the page that follows the manual page break.

​ប្តូរ​លេខ​ទំព័រ

Assigns the page number that you specify to the page that follows the manual page break. This option is only available if you assign a different page style to the page that follows manual page break.

លេខ​ទំព័រ

Enter the new page number for the page that follows the manual page break.

note

To display manual breaks, choose View - Nonprinting Characters.


ការ​បញ្ចូល និង លុប​ការ​បំបែក​ទំព័រ

Please support us!