កថាខណ្ឌ​ដែល​លាក់

បង្ហាញ ឬ​លាក់​កថាខណ្ឌ​ដែល​លាក់ ។ ជម្រើស​នេះ​ជះឥទ្ធិពល​ចំពោះ​តែ​ការ​បង្ហាញ​កថាខណ្ឌ​ដែល​លាក់​លើ​អេក្រង់ ហើយ​មិន​ចំពោះ​ការ​បោះពុម្ព​នៃ​កថាខណ្ឌ​ដែល​លាក់​ទេ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Hidden Paragraphs


រូប​តំណាង​ចំណាំ

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - View, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display fields area is selected.


ប្រើ ពាក្យបញ្ជា​វាល "កថាខណ្ឌ​ដែល​លាក់" ដើម្បី​ផ្ដល់​តម្លៃ លក្ខខណ្ឌ មួយ​ដែល​ត្រូវ​តែ​ពិត ដើម្បី​លាក់​កថាខណ្ឌ​មួយ ។ បើ​លក្ខខណ្ឌ​មិន​ពិត នោះ​កថាខណ្ឌ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

ពេល​អ្នក​លាក់​កថាខណ្ឌ​មួយ, លេខ​យោង និង ស៊ុម​ដែល​ត្រូវ​បាន​បោះ​យុថ្កា​ទៅ​តួអក្សរ​ក្នុង​កថាខណ្ឌ ក៏​ត្រូវ​បាន​លាក់​ផង​ដែរ ។

Please support us!