ព្រំដែន​អត្ថបទ

បង្ហាញ ឬ​លាក់​ព្រំដែន​នៃ​ផ្ទៃ ដែល​អាច​បោះពុម្ព​បាន​នៃ​ទំព័រ​មួយ ។ បន្ទាត់​ព្រំដែន​មិន​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ទេ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose View - Text Boundaries.

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.


Please support us!