ព្រំដែន​អត្ថបទ

បង្ហាញ ឬ​លាក់​ព្រំដែន​នៃ​ផ្ទៃ ដែល​អាច​បោះពុម្ព​បាន​នៃ​ទំព័រ​មួយ ។ បន្ទាត់​ព្រំដែន​មិន​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ទេ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Text Boundaries


Please support us!