កែសម្រួល​​​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស

Edits the selected bibliography entry.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

​ជ្រើស ​កែសម្រួល - ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស​


ធាតុ​​

ឈ្មោះ​​ខ្លី

បង្ហាញ​អក្សរ​សង្ខេប សម្រាប់​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស ។

អ្នក​និពន្ធ ចំណងជើង

បង្ហាញ​អ្នក​និពន្ធ និង ព័ត៌មាន​ចំណងជើង ដែល​មាន​ក្នុង​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស ។

អនុវត្ត

អនុវត្ត​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ ហើយ​បន្ទាប់​មក​បិទ​ប្រអប់ កែសម្រូល​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស  ។

បិទ

បិទ​ប្រអប់ ។

ថ្មី

បើក​ប្រអប់ កំណត់​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស ដែល​អ្នក​អាច​បង្កើត​ធាតុ​ថ្មី​មួយ ។

កែ​សម្រួល

បើក​ប្រអប់ កំណត់​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស ដែល​អ្នក​អាច​កែសម្រួល​ធាតុ​បច្ចុប្បន្ន ។

ព័ត៌មាន​ជំនួយ សម្រាប់​ធ្វើការ​ជាមួយ​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស ។

Please support us!