ប្តូរ​ឈ្មោះ អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្លាស់ប្តូរ​ឈ្មោះ នៃ​ធាតុ​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស កែសម្រួល - អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ - អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ - ប្តូរ​ឈ្មោះ


ឈ្មោះ

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​បច្ចុប្បន្ន នៃ​ធាតុ​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ថ្មី

វាយ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ថ្មី សម្រាប់​សមាសភាគ​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ផ្លូវ​កាត់

ផ្តល់​តម្លៃ​ផ្លូវ​កាត់​មួយ​ទៅ​ធាតុ​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!